Udržateľnosť v spoločnosti Credendo

Tree

Pre spoločnosť Credendo je firemná udržateľnosť veľmi dôležitá. Podnikáme spôsobom, ktorý je spoločensky zodpovedný a prezieravý, s prihliadnutím na dopad na životné prostredie, spoločnosť, ekonomiku, našich spolupracovníkov a našich zamestnancov. Dbáme na udržateľnosť našej vlastnej činnosti (priamy vplyv) a na udržateľnosť transakcií, ktoré podporujeme (nepriamy dopad). Tieto hľadiská sa odrážajú aj v našom konaní. Ako spoločnosť ideme nad rámec našich zákonných povinností a konáme udržateľne.

Rešpekt k ľudským právam a udržateľnosti životného prostredia, boj proti korupcii a záväzok k Cieľom udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov (SDGs) nie sú iba súčasťou firemného poslania a hodnôt spoločnosti Credendo, ale sú tiež začlenené do našej stratégie a zhrnuté v slogane: „Chceme rásť a zlepšovať sa udržateľným spôsobom“.

Spoločnosť Credendo sa neustále snaží poskytovať svoje služby s náležitou starostlivosťou a profesionalitou, s rešpektom k poctivosti a obchodnej etike a s dodržiavaním všetkých zákonov, pravidiel, predpisov a osvedčených postupov týkajúcich sa nášho sektora. Všetky subjekty spoločnosti Credendo zdieľajú rovnaké hodnoty dôvernosti, spoľahlivosti a rešpektu voči zákazníkom.

Value tree
22741_CO2-Neutral label_CREDENDO_COMPANY.png

Priamy dopad

 • Rovnosť príležitostí, rozmanitosť, nediskriminácia a rodová rovnosť pri nábore a zamestnávaní
 • Zdravie a pohoda zamestnancov
 • Cieľ neustále znižovať našu ekologickú stopu
 • Environmentálne a sociálne povedomie
 • Uhlíková neutralita spoločnosti Credendo od roku 2019

Nepriamy dopad

 • Zodpovedné a udržateľné podnikanie
 • Podpora obchodnej zodpovednosti a vysokej profesijnej úrovne našich zákazníkov
 • Vykonávanie previerok všetkých obchodných partnerov v oblasti riadenia, rizík a dodržiavania predpisov (GRC)
 • Vykonávanie environmentálnej, sociálnej a správnej previerky všetkých zákazníkov spoločnosti Credendo
 • Vykonávanie hĺbkovej kontroly žiadateľov o poskytnutie vývozného úveru z hľadiska dopadu ich podnikania na životné prostredie, dodržiavanie princípov sociálnej zodpovednosti a ľudských práv.
 • Opatrenia proti úplatkárstvu a korupcii
 • Záväzok k Cieľom trvalo udržateľného rozvoja OSN (UN SDGs)

Ak sa chcete dozvedieť viac o udržateľnosti v spoločnosti Credendo, pozrite sa na našu firemnú Správu o spoločenskej zodpovednosti.

Zásady skupiny

S cieľom zabezpečiť zodpovedné podnikanie a vykonávať svoje činnosti finančne udržateľným spôsobom skupina Credendo vypracovala a zaviedla niekoľko zásad a pravidiel, ktoré dopĺňajú súčasný právny rámec.
 • Firemné zásady pre udržateľnosť

  Stratégiou a ambíciou spoločnosti Credendo sú udržateľný rast a zlepšovanie. Preto medzi ciele stanovené v našej stratégii patrí silná výkonnosť v oblasti ESG a stimulácia myslenia o udržateľnosti.

 • Skupinové zásady integrity

  Spoločnosť Credendo uznáva dôležitosť integrity voči všetkým zúčastneným stranám pri výkone svojej poisťovacej činnosti a podporuje poctivosť, obchodnú etiku, firemnú a spoločenskú zodpovednosť a dodržiavanie predpisov.

 • Etický kódex skupiny

  Zásady popísané v etickom kódexe, minimálnom súbore pokynov, ktoré musia dodržiavať všetci zamestnanci, idú ruka v ruke s hodnotami spoločnosti Credendo: blízkosť k zákazníkom, spoľahlivosť a rešpekt.

issue to report

Chcete nahlásiť problém?

V súvislosti s nami podporovanými projektmi sa môžu vyskytnúť environmentálne alebo sociálne problémy, na ktoré by ste nás mohli chcieť upozorniť. Alebo sa môžete dozvedieť o nezákonných či nevhodných činnostiach súvisiacich s týmito projektmi.