Udržitelnost ve společnosti Credendo

Tree

Pro společnost Credendo je firemní udržitelnost velmi důležitá. Podnikáme způsobem, který je společensky odpovědný a prozíravý, s přihlédnutím k dopadu na životní prostředí, společnost, ekonomiku, naše spolupracovníky a naše zaměstnance. Dbáme na udržitelnost naší vlastní činnosti (přímý dopad) a na udržitelnost transakcí, které podporujeme (nepřímý dopad). Tato hlediska se odrážejí i v našem řízení. Jako společnost jdeme nad rámec našich zákonných povinností a jednáme udržitelně.

Respekt k lidským právům a udržitelnosti životního prostředí, boj proti korupci a závazek k Cílům udržitelného rozvoje Organizace spojených národů (SDGs) nejsou pouze součástí firemního poslání a hodnot společnosti Credendo, ale jsou také začleněny do naší strategie a shrnuty ve sloganu: „Chceme růst a zlepšovat se udržitelným způsobem“.

Společnost Credendo se neustále snaží poskytovat své služby s náležitou péčí a profesionalitou, s respektem k poctivosti a obchodní etice a s dodržováním všech zákonů, pravidel, předpisů a osvědčených postupů týkajících se našeho sektoru. Všechny subjekty společnosti Credendo sdílejí stejné hodnoty důvěrnosti, spolehlivosti a respektu vůči zákazníkům.

Value tree
22741_CO2-Neutral label_CREDENDO_COMPANY.png

Přímý dopad

 • Rovné příležitosti, rozmanitost, nediskriminace a rovnost žen a mužů při náboru a zaměstnávání
 • Zdraví a pohoda zaměstnanců
 • Cíl neustále snižovat naši ekologickou stopu
 • Environmentální a sociální povědomí
 • Uhlíková neutralita společnosti Credendo od roku 2019

Nepřímý dopad

 • Odpovědné a udržitelné podnikání
 • Podpora obchodní odpovědnosti a vysoké profesní úrovně našich zákazníků
 • Provádění prověrek všech obchodních partnerů v oblasti řízení, rizik a dodržování předpisů (GRC)
 • Provádění environmentální, sociální a správní prověrky všech zákazníků společnosti Credendo
 • Provádění hloubkové kontroly žadatelů o poskytnutí vývozního úvěru z hlediska dopadu jejich podnikání na životní prostředí, dodržování principů sociální odpovědnosti a lidských práv.
 • Opatření proti úplatkářství a korupci
 • Závazek k Cílům udržitelného rozvoje OSN (UN SDGs)

Chcete-li se dozvědět více o udržitelnosti ve společnosti Credendo, podívejte se na naši firemní Zprávu o společenské odpovědnosti.

Zásady skupiny

S cílem zajistit odpovědné podnikání a vykonávat své činnosti finančně udržitelným způsobem skupina Credendo vypracovala a zavedla několik zásad a pravidel, jež doplňují stávající právní rámec.
 • Firemní zásady pro udržitelnost

  Strategií a ambicí společnosti Credendo jsou udržitelný růst a zlepšování. Proto mezi cíle stanovené v naší strategii patří silná výkonnost v oblasti ESG a stimulace myšlení o udržitelnosti.

 • Skupinové zásady integrity

  Společnost Credendo uznává důležitost integrity vůči všem zúčastněným stranám při výkonu své pojišťovací činnosti a podporuje poctivost, obchodní etiku, firemní a společenskou odpovědnost a dodržování předpisů.

 • Etický kodex skupiny

  Zásady popsané v etickém kodexu, minimálním souboru pokynů, které musí dodržovat všichni zaměstnanci, jdou ruku v ruce s hodnotami společnosti Credendo: blízkost k zákazníkům, spolehlivost a respekt.

issue to report

Chcete nahlásit problém?

V souvislosti s námi podporovanými projekty se mohou vyskytnout environmentální nebo sociální problémy, na které byste nás mohli chtít upozornit. Nebo se můžete dozvědět o nezákonných či nevhodných činnostech souvisejících s těmito projekty.