Zrównoważony rozwój w Credendo

Tree

Zrównoważony rozwój firmy odgrywa w Credendo bardzo ważną rolę. Prowadzimy naszą działalność w zgodzie z zasadami odpowiedzialności społecznej i wybiegamy myślą w przyszłość, biorąc pod uwagę nasz wpływ na środowisko, społeczeństwo, gospodarkę, naszych interesariuszy i pracowników. Dbamy o zgodność z duchem zrównoważonego rozwoju zarówno w przypadku naszych własnych działań (wpływ bezpośredni), jak i transakcji, które obsługujemy (wpływ pośredni). Względy te znajdują również odzwierciedlenie w naszym sposobie zarządzania. Wykraczamy poza ścisłe ramy tego, do czego zobowiązuje nas prawo, i działamy w sposób zrównoważony jako korporacja.

Szacunek dla praw człowieka, zrównoważony wpływ na środowisko, walka z korupcją i zaangażowanie w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ stanowią nie tylko fundament korporacyjnej misji i wartości, którymi kierujemy się w Credendo, ale również element naszej strategii, którą można podsumować krótkim hasłem: „Chcemy rozwijać się i doskonalić w sposób zrównoważony”.

Credendo stara się świadczyć swoje usługi rzetelnie i profesjonalnie, z poszanowaniem zasad uczciwości i etyki biznesu, jak również w pełnej zgodności z prawem, przepisami, regulacjami oraz przyjętymi w sektorze najlepszymi praktykami. Wszystkim podmiotom grupy przyświecają wspólne wartości, takie jak: ścisła współpraca z klientem, rzetelność i szacunek.

 

Value tree
22741_CO2-Neutral label_CREDENDO_COMPANY.png

Wpływ bezpośredni

 • Wyrównywanie szans, dbanie o różnorodność, walka z dyskryminacją i zapewnienie równości płci w procesach rekrutacji i zatrudnienia
 • Dbałość o zdrowie i dobre samopoczucie pracowników
 • Dążenie do ciągłej redukcji wpływu na środowisko
 • Świadomość środowiskowa i społeczna
 • Neutralność węglowa od 2019 r.

Wpływ pośredni

 • Prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju
 • Promocja odpowiedzialności biznesu i profesjonalizmu wśród klientów
 • Ocena wszystkich partnerów biznesowych pod kątem procedur zarządzania, ryzyka i zgodności (GRC)
 • Kontrola wszystkich klientów pod kątem kwestii środowiskowych, społecznych, sposobu zarządzania
 • Analizy due diligence dotyczące środowiska, odpowiedzialności społecznej oraz praw człowieka wszystkich wniosków składanych do Credendo – Export Credit Agency
 • Polityka antykorupcyjna
 • Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Aby dowiedzieć się więcej o polityce zrównoważonego rozwoju w Credendo, zapraszamy do lektury naszego raportu poświęconego odpowiedzialności społecznej firmy.

Polityki grupy

Aby zapewnić odpowiedzialność biznesową i zrównoważoną finansowo działalność, Grupa Credendo opracowała i wdrożyła szereg własnych zasad i polityk mających na celu uzupełnienie ogólnie obowiązujących ram prawnych.
 • Polityka zrównoważonego rozwoju

  Celem Credendo jest zrównoważony wzrost i ciągłe doskonalenie. Dlatego też do celów określonych w naszej strategii należy skuteczne wdrażanie zasad związanych z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) oraz rozwijanie sposobu myślenia zgodnego z duchem zrównoważonego rozwoju.

 • Polityka uczciwości biznesowej grupy

  Credendo uznaje w swojej działalności ubezpieczeniowej wysoką wagę uczciwości wobec wszystkich interesariuszy i zobowiązuje się do przestrzegania zasad uczciwości, etyki biznesu, odpowiedzialności społecznej i przepisów prawa.

 • Kodeks postępowania grupy

  Zasady opisane w niniejszym kodeksie postępowania stanowią minimalny zestaw wytycznych, którego zobowiązani są przestrzegać wszyscy pracownicy i nierozerwalnie wiążą się w z naczelnymi wartościami Credendo, jakimi są: ścisła współpraca z klientem, rzetelność i szacunek.

issue to report

Chcesz zgłosić problem?

Chcesz zwrócić uwagę na problemy środowiskowe lub społeczne związane z naszymi projektami? Dotarły do Twoich uszu informacje o niestosownym lub niezgodnym z prawem postępowaniu?