Credendo - hodnotenie rizikovosti krajín

Poslaním spoločnosti Credendo je podpora obchodných vzťahov. Credendo poskytuje individuálne riešenie poistenia pohľadávok, poistenie záruk, zabezpečenie a financovanie spojené s domácimi a medzinárodnými obchodnými transakciami alebo investíciami v zahraničí. Credendo chráni spoločnosti, banky a poisťovne tým, že preberá úverové a politické riziká alebo zabezpečuje financovanie takýchto transakcií.

Pre realizáciu týchto cieľov je potrebné mať k dispozícii čo najpresnejšie kvantitatívne a kvalitatívne údaje umožňujúce hodnotenie týchto rizík. Výsledkom práce odborníkov Credendo je hĺbková analýza každej krajiny a rôznych typov rizík, ktorá slúži ako základ pre stanovenie cien, rizikové limity krajín a ak je to potrebné aj pre špecifické podmienky akceptácie rizika.

 1. Obchodné a s obchodom spojené transakcie
  1. Hodnotenie politických a obdobných rizík
  2. Riziko podnikateľského prostredia
 2. Investície v zahraničí
  1. Hodnotenie rizika politického násilia
  2. Hodnotenie rizika vyvlastnenia
  3. Hodnotenie rizika nekonvertibility meny a obmedzenia prevodov
 

1. OBCHODNÉ A S OBCHODOM SPOJENÉ TRANSAKCIE

Pre rôzne typy transakcií poistených spoločností Credendo, ako je domáci aj medzinárodný predaj tovaru alebo služieb, zmluvná preprava, predfinancovanie, poistenie záruk a pod., berie Credendo do úvahy všetky príčiny možných strát: zlyhanie dlžníka, politické riziko a s ním spojené ďalšie obdobné udalosti.

 

1.a. Politické a podobné riziká

Politické riziká a udalosti s politickým rizikom spojené zahrňujú všetky riziká predpokladajúce vyššiu moc či už pre poisteného alebo dlžníka, od nedostatku devízových prostriedkov, cez politické nepokoje ako je vojna, revolúcia alebo výtržnosti, prírodná katastrofa a svojvoľná vládna akcia. Krajiny sú klasifikované do siedmich kategórií (od 1 do 7) zohľadňujúcich intenzitu rizika plynúceho z politických a podobných udalostí. Kategória 1 zahŕňa krajiny, pri ktorých je riziko považované za najnižšie, v kategórii 7 sú potom krajiny, kde je najväčšia pravdepodobnosť rizika spôsobeného politickými a podobnými udalosťami. Klasifikácie sú pravidelne aktualizované a v prípade potreby sú kedykoľvek prehodnocované.

 
Krátkodobé:

Klasifikácia krátkodobého politického rizika meria pravdepodobnosť rizika spôsobeného politickými alebo podobnými udalosťami spojenými s cezhraničnými transakciami v horizonte jedného roka. Na hodnotenie tohto rizika používa Credendo kvantitatívny model zameraný primárne na vývoj likvidity v krajine dlžníka. Cieľom je posúdiť schopnosť krajiny plniť svoje platobné záväzky v krátkodobom horizonte. Model pozorne sleduje akékoľvek kvalitatívne zhoršenie alebo naopak zlepšenie situácie daných krajín. Z tohto dôvodu je hodnotenie založené na obmedzenom počte ukazovateľov, čo umožňuje ako časté aktualizácie, ako aj relevantnosť, ktorá je historicky overená. Tri štandardné ukazovatele likvidity, zvyčajne v jadre týchto modelov, sú krátkodobé externé záväzky, devízové rezervy a bilancie bežného účtu. Model ďalej zahŕňa ukazovatele možnosti refinancovania danej krajiny a ďalšie informácie, ktoré štandardné ekonomické ukazovatele nezahŕňajú. V poslednom rade model berie do úvahy krátkodobú politickú situáciu (napr. vojnu alebo embargo) alebo iné relevantné faktory.

 
Stredné / dlhodobé:

Klasifikácia strednodobého až dlhodobého politického rizika berie do úvahy pravdepodobnosť rizika spôsobeného politickými alebo podobnými udalosťami spojenými s cezhraničnými transakciami v horizonte nad jeden rok.

Spoločnosť Credendo vyvinula model slúžiaci najmä na meranie solventnosti krajiny. Spája v sebe posúdenie hospodárskej a finančnej situácie, posúdenie politickej situácie a analýzu platobnej skúsenosti pre každú krajinu. Posúdenie finančnej situácie sa opiera o pomery vonkajšej zadlženosti, pre ktoré boli kritické hodnoty fixne stanovené na základe ekonometrických odhadov. K tomu sa pridávajú niektoré ukazovatele likvidity, ako je napríklad úroveň devízových rezerv. Ekonomická situácia krajiny je hodnotená pomocou troch skupín ukazovateľov:

 • ukazovatele výkonu hospodárskej politiky, ako je fiškálna a monetárna politika, saldo zahraničného obchodu a štrukturálne reformy;
 • ukazovatele zohľadňujúce rastový potenciál krajiny, ako sú úspory, investičné kvóty a výkon rastu;
 • a ukazovatele vonkajšej zraniteľnosti ako diverzifikácia exportu a závislosť od pomoci.

Riziká spojené s politickou situáciou sú tiež založené na kvantifikovaných ukazovateľoch. Dáta o platobnej skúsenosti, ktoré model využíva, pochádzajú ako od spoločnosti Credendo, tak od ostatných úverových poisťovní v rámci OECD a zohľadňujú skúsenosť s novými i existujúcimi záväzkami, rovnako ako splátkové kalendáre uzavreté v rámci parížskeho klubu. Do úvahy sú brané aj prvky, ktoré model nezachytáva. Pre exportné úvery, ktoré kryje Credendo - Export Credit Agency, je kategória poistného pre riziká spôsobené politickými alebo podobnými udalosťami spojené so strednými až dlhodobými exportnými úvermi do značnej miery závislá na záväzkoch spoločnosti Credendo - Export Credit Agency v rámci dohody OECD o štátom podporovaných exportných úveroch. V rámci tejto dohody sú minimálne poistné sadzby pre poistenie strednodobých až dlhodobých teritoriálnych rizík pre zhruba 70 % krajín sveta stanovené Skupinou expertov na teritoriálne riziká, ktoré reprezentujú rôzne štátne úverové poisťovne. Spoločnosť Credendo týmto stretnutiam predsedá a zabezpečuje model teritoriálnych rizík v rámci tejto skupiny. Vo všeobecnej rovine je klasifikácia poistného Credendo - Export Credit Agency v súlade s klasifikáciou poistného OECD1, ale jej predstavenstvo môže kedykoľvek rozhodnúť o vyššie poistné sadzbou, ak riziko považuje za vyššie. Politika krytia rizík, ktorú spoločnosť Credendo aplikuje, je exkluzívne založená na jej vlastnom hodnotení krátkodobého a dlhodobého politického rizika a s tým spojených udalostí. Predstavenstvo Credendo - Export Credit Agency však vždy prijíma konečné rozhodnutie.

 

 

1.b. Riziko podnikateľského prostredia

Hodnotenie rizika, ktoré môže spôsobiť neplnenie dlžníka, závisí predovšetkým na individuálnom posúdení rizikovosti dlžníka, obchodného odvetvia a krajiny, v ktorej pôsobia. Niektoré makro faktory, ako je prudké oslabenie meny, vysoké reálne úrokové sadzby, ekonomická recesia alebo rozšírená korupcia, však ovplyvňujú podnikateľské prostredie, a tým majú vplyv na platobnú schopnosť všetkých dlžníkov v krajine.
 
Model používaný spoločnosťou Credendo na hodnotenie týchto komerčných rizík - nazývaných súhrnne riziko podnikateľského prostredia - sa skladá z troch typov ukazovateľov:

 • ekonomické a finančné ukazovatele ovplyvňujúce výsledky hospodárenia všetkých spoločnosti v krajine (napr. volatilita výmenných kurzov a lokálnych nákladov na financovanie, ekonomický cyklus, inflácia atď.);
 • ukazovatele odrážajúce platobné zlyhanie dlžníkov v krajine;
 • ukazovatele charakterizujúce inštitucionálny kontext, v ktorom miestne spoločnosti pôsobia (napr. korupcia, kvalita právneho systému).

 Pokiaľ ide o politické riziká, krajiny sú rozdelené do siedmich kategórií (od A po G), ktoré odrážajú intenzitu rizika podnikateľského prostredia. Kategória A zahŕňa krajiny predstavujúce najnižšie riziko podnikateľského prostredia, zatiaľ čo kategória G obsahuje krajiny, kde je riziko, že dlžník nezaplatí, spôsobené rizikom podnikateľského prostredia, najvyššie. Klasifikácie sú pravidelne aktualizované a v prípade potreby podliehajú okamžitému prehodnoteniu.

 

2. INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ

V rámci hodnotenia rizík spojených s investíciami v zahraničí musí Credendo tiež brať do úvahy politické a obdobné udalosti; také riziká - na účely ratingu krajín - sú: vyvlastnenie, politické násilie a nekonvertibilita meny a obmedzenia prevodov:

 

2.a. Hodnotenie rizika politického násilia

Politické násilie zahŕňa všetky akty násilia vykonané s politickým cieľom; toto poňatie je širšie ako "vojna" a zahŕňa

i) "terorizmus" (politické, náboženské a ideologické ciele) a

ii) škody spojené s politickým násilím (poškodenie hmotného majetku v dôsledku politického násilia);

k účelu hodnotenia rizika politického násilia sú zahrnuté aj rôzne typy prerušenia podnikania v dôsledku škôd spojených s politickým násilím. Pri posudzovaní rizika politického násilia Credendo hľadí nielen na skutočnú mieru vnútorného násilia vo vonkajšom konflikte s určitou krajinou, ale aj na možný konflikt, ktorý vzniká z (pretrvávajúceho) vnútorného i vonkajšieho napätia, frustrácie a nespokojnosti.

 

2.b. Hodnotenie rizika vyvlastnenia

Riziko vyvlastnenia zahŕňa diskriminačné opatrenia prijaté hostiteľským štátom, ktoré pripravujú investora o jeho investície bez primeranej náhrady; na účely analýzy rizika vyvlastnenia sa berú do úvahy aj skutočnosti, ako sú embargá, zmeny (právneho) režimu a odopretie spravodlivosti. Aby bolo možné posúdiť riziko vyvlastnenia, hodnotí Credendo nielen riziká spojené s vyvlastnením ako také, ale aj fungovanie právnych inštitúcií v danej krajine a pravdepodobnosť negatívnej zmeny v postojoch voči zahraničným investorom.

 

2.c. Hodnotenie rizika nekonvertibility meny a obmedzenia prevodov

Riziko nekonvertibility meny a obmedzenia prevodov uvádza odkaz na neschopnosť previesť a preniesť von z hostiteľskej krajiny akékoľvek prostriedky vzťahujúce sa k investícii. Hodnotenie rizika nekonvertibility meny a obmedzenia prevodov je založené na rovnakých rizikových faktoroch ako hodnotenie politických rizík a rizík im podobných, ktoré sú spojené so strednými až dlhodobými obchodnými transakciami.


 
 

Klasifikácia poistného OECD je klasifikácia rizikovosti krajiny Účastníkov Dohody o štátom dohodnutých obchodných úveroch (ďalej "Dohody"). Tí sú jedným z najzákladnejších pilierov pravidiel dohody, ktorá stanovuje minimálne sadzby poistného pre úverové riziko. Klasifikácia rizikovosti krajiny slúži na zohľadnenie rizika danej krajiny. V rámci tohto systému sa riziko krajiny skladá z rizika prevodov a konvertibility (napr. riziko, že vláda stanoví kapitálové alebo devízové kontroly, ktoré bránia firme vymeniť miestnu menu za cudziu menu a / alebo prevádzať prostriedky na veriteľa so sídlom mimo danú krajinu) a prípady vyššej moci (napr. vojna, vyvlastnenie, revolúcia, občianske nepokoje, záplavy, zemetrasenia). Viac podrobností k OECD klasifikácii poistného nájdete na http://www.oecd.org/tad/xcred/crc.htm