Credendo - hodnocení rizikovosti zemí

Posláním skupiny Credendo je podpora obchodních vztahů. Credendo poskytuje individuální řešení pojištění pohledávek, pojištění záruk, zajištění a financování spojená s domácími a mezinárodními obchodními transakcemi nebo investicemi v zahraničí. Credendo chrání společnosti, banky a pojišťovny tím, že přebírá úvěrová a politická rizika nebo zajišťuje financování takových transakcí.

Pro realizaci těchto cílů je třeba mít k dispozici co nejpřesnější kvantitativní a kvalitativní údaje umožňující posouzení těchto rizik. Výsledkem práce odborníků Credendo je hloubková analýza každé země a různých typů rizik, která slouží jako základ pro stanovení cen, rizikové limity zemí a pokud je to nezbytné i pro zvláštní podmínky akceptace rizika.

 1. Obchodní a s obchodem spojené transakces
  1. Hodnocení politických a obdobných rizika
  2. Riziko podnikatelského prostředí
 2. Investice v zahraničí
  1. Hodnocení rizika politického násilí
  2. Hodnocení rizika vyvlastnění
  3. Hodnocení rizika nekonvertibility měny a omezení převodů
 

1. OBCHODNÍ A S OBCHODEM SPOJENÉ TRANSAKCE

Pro různé typy pojištěných transakcí, jako je tuzemský i mezinárodní prodej zboží nebo služeb, smluvní přeprava, předfinancování, pojištění záruk apod., bere Credendo v úvahu všechny příčiny možných ztrát: selhání dlužníka, politické riziko a s ním spojené další obdobné události.

 

1.a. Politická a obdobná rizika

Politická rizika a události s politickým rizikem spojené zahrnují všechna rizika předpokládající vyšší moc ať už pro pojištěného nebo dlužníka, od nedostatku devizových prostředků, přes politické nepokoje jako je válka, revoluce nebo výtržnosti, přírodní katastrofa a svévolná vládní akce. Země jsou klasifikovány do sedmi kategorií (od 1 do 7) zohledňujících intenzitu rizika plynoucího z politických a podobných událostí. Kategorie 1 zahrnuje země, u nichž je riziko považováno za nejnižší, v kategorii 7 jsou pak země, kde je největší pravděpodobnost rizika způsobeného politickými a podobnými událostmi. Klasifikace jsou pravidelně aktualizovány a v případě potřeby jsou kdykoli přehodnoceny.

 
Krátkodobé:

Klasifikace krátkodobého politického rizika měří pravděpodobnost rizika způsobeného politickými nebo podobnými událostmi spojenými s přeshraničními transakcemi v horizontu jednoho roku. K hodnocení tohoto rizika používá Credendo kvantitativní model zaměřený primárně na vývoj likvidity zemi dlužníka. Cílem je posoudit schopnost země dostát svým platebním závazkům v krátkodobém horizontu. Model pozorně sleduje jakékoli kvalitativní zhoršení nebo naopak zlepšení situace daných zemí. Z tohoto důvodu je hodnocení založeno na omezeném počtu ukazatelů, což umožňuje jak časté aktualizace, tak i relevanci, která je historicky ověřena. Tři standardní ukazatelé likvidity, obvykle v jádru těchto modelů, jsou krátkodobé externí závazky, devizové rezervy a bilance běžného účtu. Model dále zahrnuje ukazatele možnosti refinancování dané země a další informace, které standardní ekonomické ukazatelé nezahrnují. V poslední řadě model bere v úvahu krátkodobou politickou situaci (např. válku nebo embargo) nebo další relevantní faktory.

 
Středně/dlouhodobé:

Klasifikace střednědobého až dlouhodobého politického rizika bere v úvahu pravděpodobnost rizika způsobeného politickými nebo podobnými událostmi spojenými s přeshraničními transakcemi v horizontu nad jeden rok. Skupina Credendo vyvinula model sloužící zejména k měření solventnosti země. Spojuje v sobě posouzení hospodářské a finanční situace, posouzení politické situace a analýzu platební zkušenosti pro každou zemi. Posouzení finanční situace se opírá o poměry vnější zadluženosti, pro něž byly kritické hodnoty fixně stanoveny na základě ekonometrických odhadů. K tomu se přidávají některé ukazatele likvidity, jako je například úroveň devizových rezerv. Ekonomická situace země je hodnocena pomocí tří skupin ukazatelů:

výkonnostní ukazatele hospodářské politiky, jako je fiskální a monetární politika, saldo zahraničního obchodu a strukturální reformy;

ukazatele zohledňující růstový potenciál země, jako jsou úspory, investiční kvóty a výkon růstu;

a ukazatele vnější zranitelnosti jako je diverzifikace exportu a závislost na pomoci.

Rizika spojená s politickou situací jsou také založena na kvantifikovaných ukazatelích. Data o platební zkušenosti, která model využívá, pocházejí jak od Credendo, tak od ostatních úvěrových pojišťoven v rámci OECD a zohledňují zkušenost s novými i existujícími závazky, stejně jako splátkové kalendáře uzavřené v rámci Pařížského klubu. V úvahu jsou brány i prvky, které model nezachycuje.

Pro exportní úvěry, které kryje Credendo – Export Credit Agency, je kategorie pojistného pro rizika způsobená politickými nebo podobnými událostmi spojená se středně až dlouhodobými exportními úvěry do značné míry závislá závazcích společnosti Credendo – Export Credit Agency v rámci dohody OECD o státem podporovaných exportních úvěrech. V rámci této Dohody jsou minimální pojistné sazby pro pojištění střednědobých až dlouhodobých teritoriálních rizik pro zhruba 70 % zemí světa stanoveny Skupinou expertů na teritoriální rizika, která reprezentuje různé státní úvěrové pojišťovny. Credendo těmto setkáním předsedá a zajišťuje model teritoriálních rizik v rámci této skupiny. V obecné rovině je klasifikace pojistného Credendo – Export Credit Agency v souladu s klasifikací pojistného OECD1, ale její představenstvo může kdykoli rozhodnout o vyšší pojistné sazbě, pokud riziko považuje za vyšší. Politika krytí rizik, kterou Credendo aplikuje, je exkluzivně založená na jejím vlastním hodnocení krátkodobého a dlouhodobého politického rizika a s tím spojených událostí. Představenstvo Credendo – Export Credit Agency však vždy přijímá konečné rozhodnutí.

 

1.b. Riziko podnikatelského prostředí

Hodnocení rizika způsobeného neplněním dlužníka závisí především na individuálním posouzení rizikovosti dlužníka, obchodního odvětví a zemi, ve které působí. Některé makro faktory, jako je prudké oslabení měny, vysoké reálné úrokové sazby, ekonomická recese nebo rozšířená korupce, však ovlivňují podnikatelské prostředí, a tím mají vliv na platební schopnost všech dlužníků v zemi.
 
Model používaný společností Credendo pro hodnocení těchto komerčních rizik - nazývaných souhrnně riziko podnikatelského prostředí - se skládá ze tří typů ukazatelů:

 • ekonomické a finanční ukazatele ovlivňující výsledky hospodaření všech společnosti v zemi (např. volatilita směnných kurzů a lokálních nákladů na financování, ekonomický cyklus, inflace atd.);
 • ukazatele odrážející platební selhání dlužníků v zemi;
 • ukazatele charakterizující institucionální kontext, ve kterém místní společnosti působí (např. korupce, kvalita právního systému).

 Pokud jde o politická rizika, země jsou rozděleny do sedmi kategorií (od A do G), které odrážejí intenzitu rizika podnikatelského prostředí. Kategorie A zahrnuje země představující nejnižší riziko podnikatelského prostředí, zatímco kategorie G obsahuje země, kde je riziko, že dlužník nezaplatí, způsobené rizikem podnikatelského prostředí, nejvyšší. Klasifikace jsou pravidelně aktualizovány a v případě potřeby podléhají okamžitému přehodnocení.

 

2. INVESTICE V ZAHRANIČÍ

V rámci hodnocení rizik spojených s investicemi v zahraničí musí Credendo také brát v úvahu politické a obdobné události; taková rizika – pro účely ratingu zemí - jsou: vyvlastnění, politické násilí a nekonvertibilita měny a omezení převodů:

 

2.a. Hodnocení rizika politického násilí

Politické násilí zahrnuje všechny akty násilí provedené s politickým cílem; toto pojetí je širší než „válka“ a zahrnuje i) „terorismus“ (politické, náboženské a ideologické cíle) a ii) škody spojené s politickým násilím (poškození hmotného majetku v důsledku politického násilí); k účelu hodnocení rizika politického násilí jsou zahrnuty také různé typy přerušení podnikání v důsledku škod spojených s politickým násilím.

Při posuzování rizika politického násilí Credendo hledí nejen na skutečnou míru vnitřního násilí ve vnějším konfliktu s určitou zemí, ale také na možný konflikt, který vzniká z (přetrvávajícího) vnitřního i vnějšího napětí, frustrace a nespokojenosti.

 

2.b. Hodnocení rizika vyvlastnění

Riziko vyvlastnění zahrnuje diskriminační opatření přijatá hostitelským státem, která připravují investora o jeho investice bez přiměřené náhrady; pro účely analýzy rizika vyvlastnění se berou v úvahu také skutečnosti, jako jsou embarga, změny (právního) režimu a odepření spravedlnosti.

Aby bylo možné posoudit riziko vyvlastnění, hodnotí Credendo nejen rizika spojená s vyvlastněním jako taková, ale také fungování právních institucí v dané zemi a pravděpodobnost negativní změny v postojích vůči zahraničním investorům.

 

2.c. Hodnocení rizika nekonvertibility měny a omezení převodů

Riziko nekonvertibility měny a omezení převodů okazuje na neschopnost převést a přenést ven z hostitelské země jakékoli prostředky vztahující se k investici.

Hodnocení rizika nekonvertibility měny a omezení převodů je založeno na stejných rizikových faktorech jako hodnocení politických rizik a rizik jim podobných, která jsou spojená se středně až dlouhodobými obchodními transakcemi.


 
 

Klasifikace pojistného OECD je klasifikace rizikovosti země Účastníků Dohody o státem ujednaných obchodních úvěrech (dále „Dohody“). Ti jsou jedním z nejzákladnějších pilířů pravidel Dohody, která stanovuje minimální sazby pojistného pro úvěrové riziko. Klasifikace rizikovosti země slouží k zohlednění rizika dané země. V rámci tohoto systému se riziko země skládá z rizika převodů a konvertibility (např. riziko, že vláda stanoví kapitálové nebo devizové kontroly, které brání firmě směnit místní měnu za cizí měnu a/nebo převádět prostředky na věřitele se sídlem mimo danou zemi) a případy vyšší moci (např. válka, vyvlastnění, revoluce, občanské nepokoje, záplavy, zemětřesení). Více podrobností k OECD klasifikaci pojistného najdete na http://www.oecd.org/tad/xcred/crc.htm