Ocena ryzyka krajowego Credendo

Misją Credendo jest wspieranie relacji handlowych. Credendo jest dostawcą zindywidualizowanych rozwiązań w zakresie ubezpieczeń, reasekuracji, gwarancji, poświadczeń oraz finansowania, związanych z transakcjami krajowego i międzynarodowego handlu oraz inwestycjami zagranicznymi. Credendo chroni firmy, banki i zakłady ubezpieczeń przed ryzykiem handlowym i politycznym, a także ułatwia finansowanie transakcji.

Aby realizować te cele, konieczne staje się gromadzenie najbardziej dokładnych, ilościowych i jakościowych danych, pozwalających na ocenę powyższych rodzajów ryzyka. Wynikiem pracy ekspertów Credendo są pogłębione analizy każdego kraju i różnych rodzajów ubezpieczonych transakcji.

 1. Transakcje handlowe i okołohandlowe
  1. Ocena ryzyka politycznego
  2. Ryzyko otoczenia przedsiębiorstwa
 2. Inwestycje zagraniczne
  1. Ocena ryzyka wystąpienia przemocy politycznej
  2. Ocena ryzyka wywłaszczenia
  3. Niewymienialność waluty i ryzyko ograniczeń transferowych
 

1. Transakcje handlowe i okołohandlowe

Dla różnych rodzajów transakcji, ubezpieczanych przez Credendo, takich jak: sprzedaż krajowych i zagranicznych towarów lub świadczenie usług, umowy przewozowe, prefinansowanie, gwarancje itp., Credendo uwzględnia wszystkie przyczyny potencjalnych strat: zaniechanie dłużnika, ryzyko polityczne i inne, nieprzewidziane zdarzenia.

 

1.a. Ocena ryzyka politycznego

Ta kategoria obejmuje wszystkie zdarzenia polityczne, mogące wpływać na sytuację podmiotu ubezpieczonego lub dłużnika: problemy walutowe, niepokoje polityczne (takie jak wojny, rewolucje, zamieszki), a także klęski żywiołowe i arbitralne działania rządu. Kraje są przyporządkowane do siedmiu kategorii (od 1 do 7), odzwierciedlających intensywność zagrożeń, powstałych w wyniku zdarzeń politycznych i pokrewnych. Kategoria 1 obejmuje te kraje, dla których ryzyko jest uważane za najniższe, z kolei kategoria 7 grupuje państwa o największym prawdopodobieństwie wystąpienia takich zagrożeń. Klasyfikacje są regularnie aktualizowane i - jeżeli jest to konieczne - podlegają natychmiastowym przeglądom.

 
Ryzyko krótkoterminowe:

Klasyfikacja ryzyka politycznego w przedziale krótkoterminowym mierzy prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń, spowodowanych przez - związane z transakcjami transgranicznymi - wydarzenia polityczne, zakładające horyzont czasowy do 1 roku. W celu dokonania oceny tego rodzaju ryzyka, Credendo wykorzystuje model ilościowy, koncentrując się przede wszystkim na obserwacji ewolucji sytuacji płynnościowej dłużnika / kraju dłużnika. Celem działań jest ocena zdolności kraju do wywiązywania się ze swoich krótkoterminowych zobowiązań płatniczych. Przy wykorzystaniu tego modelu, uważnie śledzone są jakiekolwiek oznaki pogorszenia się lub poprawy sytuacji w zadłużonych krajach, co oznacza konieczność oparcia go na ograniczonej liczbie wskaźników, pozwalających na częste aktualizacje oraz duży stopień trafności. Trzy standardowe wskaźniki płynności, które są brane pod uwagę, to: krótkoterminowe zobowiązania zewnętrzne, rezerwy walutowe i bilans obrotów bieżących. Model bierze także pod uwagę zdolność kraju do refinansowania i wszelkie inne informacje, które nie są pozyskiwane za pomocą standardowych wskaźników gospodarczych. Finalnie, analizowana jest także sytuacja polityczna w krótkim okresie (np. możliwość wystąpienia wojny lub embarga) oraz inne witalne czynniki.

 
Ryzysko średnio / długoterminowe:

Klasyfikacja ryzyka politycznego w przedziale średnio / długoterminowym, mierzy prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń, spowodowanych przez - związane z transakcjami transgranicznymi - wydarzenia polityczne, zakładające horyzont czasowy powyżej 1 roku. Credendo opracowało model ilościowy, zdolny do mierzenia wypłacalności poszczególnych państw. Łączy on w sobie ocenę sytuacji ekonomicznej i finansowej, ocenę sytuacji politycznej i analizę historii płatności każdego kraju. Ocena sytuacji finansowej opiera się na zewnętrznych wskaźnikach zadłużenia, dla których wartości krytyczne zostały ustalone na podstawie szacunków ekonometrycznych. Niektóre wskaźniki płynności (takie jak poziom rezerw walutowych) są brane pod uwagę jako czynniki dodatkowe. Sytuacja gospodarcza kraju jest oceniana za pomocą trzech zestawów czynników: wskaźników skuteczności polityki gospodarczej (polityka fiskalna i monetarna, salda zewnętrzne i reformy strukturalne); wskaźników odzwierciedlających potencjał wzrostu danego kraju (oszczędności i kwoty inwestycji, prognozy wzrostu); i zewnętrznych wskaźników niestabilności (dywersyfikacja eksportu i uzależnienie od pomocy zewnętrznej). Ocena ryzyka, związanego z sytuacją polityczną, jest również oparta na analizie wskaźników ilościowych. Dane dotyczące historii płatność, które są stosowane w modelu, pochodzą zarówno z zasobów własnych Credendo, jak i innych ubezpieczycieli kredytów z OECD. W wyjątkowych sytuacjach, pod uwagę brane są także inne ważne elementy, które nie są ujęte w klasycznym modelu oceny ryzyka.

Na mocy ustaleń porozumienia OECD w sprawie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych, minimalne stawki składek na ubezpieczenie od ryzyka średnio / długoterminowego, obowiązujące w niemal 70% krajów świata, są ustalane przez grupę ekspertów, reprezentujących różne agencje z branży kredytów eksportowych. Credendo przewodniczy tym spotkaniom i w ramach grupy wprowadza rozwiązania modelowe. Credendo – Export Credit Agency, chociaż dostosowuje się do klasyfikacji składek OECD’s premium classification1, decyzją własnego zarządu w każdej chwili może zdecydować się na wyższą stawkę składki, jeżeli uzna, że ryzyko jest większe. Polityka ubezpieczeniowa Credendo opiera się wyłącznie na własnej ocenie średnio / długoterminowych zagrożeń politycznych, a ostateczne decyzje zawsze są podejmowane przez zarząd Credendo – Export Credit Agency.

 

1.b. Ryzyko otoczenia przedsiębiorstwa

Ocena ryzyka związanego z niewykonaniem zobowiązań przez dłużnika polega przede wszystkim na indywidualnej ocenie ryzyka dla dłużnika/wierzyciela oraz sektora handlu i kraju, w którym prowadzi on działalność. Niektóre czynniki makroekonomiczne, takie jak gwałtowna deprecjacja waluty, wysokie realne stopy procentowe, recesja gospodarcza lub kontekst powszechnej korupcji, mają jednak wpływ na środowisko biznesowe, wpływając tym samym na zdolność płatniczą wszystkich dłużników/wierzycieli w danym kraju.
 
Model stosowany przez Credendo do oceny takich ryzyk makro komercyjnych - zwany ryzykiem otoczenia przedsiębiorstwa - składa się z trzech rodzajów wskaźników:

 • wskaźniki ekonomiczne i finansowe dotyczące wszystkich firm w danym kraju ze względu na ich wpływ na wyniki i bilanse przedsiębiorstw (np. zmienność kursów walutowych i lokalnych kosztów finansowania, cykl gospodarczy, inflacja itp;)
 • wskaźniki odzwierciedlające doświadczenia płatnicze danego kraju związane z niewypłacalnością dłużników;
 • wskaźniki charakteryzujące kontekst instytucjonalny, w którym działają lokalne firmy (np. korupcja, jakość systemu prawnego).

 Jeśli chodzi o ryzyko polityczne, kraje klasyfikowane są w skali do siedmiu kategorii (od A do G) odzwierciedlających intensywność ryzyka związanego z otoczeniem przedsiębiorstwa. Kategoria A obejmuje kraje o najniższym ryzyku związanym z otoczeniem przedsiębiorstwa, natomiast kategoria G obejmuje kraje o najwyższym ryzyku braku płatności dla dłużników/wierzycieli w kraju, spowodowanym ryzykiem związanym z otoczeniem przedsiębiorstwa. Klasyfikacje te są regularnie aktualizowane i w razie potrzeby podlegają natychmiastowemu przeglądowi.

 

2. Inwestycje zagraniczne

Także w ramach oceny ryzyka związanego z inwestycjami zagranicznymi, Credendo uwzględnia czynniki ryzyka politycznego. Dla celów tworzenia ratingu, wyszczególniono trzy rodzaje ryzyka: wywłaszczenia, przemocy politycznej oraz niewymienialności waluty i ograniczeń transferowych.

 

2.a. Ocena ryzyka wystąpienia przemocy politycznej

Przemoc o charakterze politycznym odnosi się do wszystkich gwałtownych działań, podjętych dla osiągnięcia celu politycznego; ta kategoria jest szersza niż samo pojęcie "wojny" i obejmuje także: "terroryzm" (mający podłoże polityczne, religijne i ideologiczne) oraz szkody wyrządzone przez akty przemocy politycznej (uszkodzenie dóbr materialnych). Dla celów analizy ryzyka przemocy politycznej, pod uwagę bierze się także utrudnienia w działalności biznesowej, zaistniałe w wyniku niepokojów politycznych.

W celu oceny ryzyka wystąpienia przemocy politycznej, Credendo bierze pod uwagę: poziom przemocy wewnątrz kraju, prowadzone przez niego zewnętrzne konflikty oraz możliwość powstania przyszłego konfliktu (np. z powodu napięć wewnętrznych i zewnętrznych, frustracji oraz niezadowolenia społecznego).

 

2.b. Ocena ryzyka wywłaszczenia

Ryzyko wywłaszczenia obejmuje wszystkie dyskryminacyjne działania, podjęte przez rząd kraju przyjmującego, które pozbawiają inwestora przedmiotu jego działań, nie oferując odpowiedniej rekompensaty; w celu przeprowadzenia analizy ryzyka wywłaszczenia, pod uwagę brane są dane dotyczące embarga, zmian reżimu (prawnego) i stopień dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

W celu oceny ryzyka wywłaszczania, Credendo bierze pod uwagę nie tylko ryzyko związane z wywłaszczeniem jako takim, ale także zagrożenia funkcjonowania instytucji prawnych w kraju przyjmującym i prawdopodobieństwo negatywnej zmiany w zakresie nastawienia do inwestycji zagranicznych.

 

2.c. Niewymienialność waluty i ryzyko ograniczeń transferowych

Ryzyko niewymienialności waluty i ograniczenie transferu dotyczy niezdolności do konwersji i przeniesienia poza granice kraju przyjmującego jakichkolwiek środków związanych z inwestycją.

Ocena ryzyka niewymienialności waluty i ograniczenia transferu opiera się na tych samych czynnikach ryzyka, na których budowana jest ocena ryzyka politycznego dla średnio / długoterminowych transakcji handlowych.


 
 

1Klasyfikacja składek OECD jest związana z klasyfikacją ryzyka krajowego, przyjętą przez uczestników Porozumienia w sprawie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych (zwanego dalej "Porozumieniem"). Są oni jednymi z podstawowych autorów zasad ustalania minimalnych stawek składek z tytułu ryzyka kredytowego. Klasyfikacje ryzyka krajów mają odzwierciedlać zagrożenia, które mogą w nich zaistnieć. Na ogólną ocenę ryzyka kraju składa się ryzyko transferowe i ryzyko zmienności kursów walutowych oraz przypadki działania siły wyższej (np. wojny, rewolucje, rozruchy, powodzie, trzęsienia ziemi). Więcej szczegółów na temat klasyfikacji OECD można znaleźć na stronie: http://www.oecd.org/tad/xcred/crc.htm