Integriteit

Meeting

Integriteit

De beste service voor onze klanten, dat dragen we bij Credendo – Short-Term Non-EU Risks hoog in het vaandel. We streven daarom steeds naar de juiste werkwijze en het juiste instrumentarium om ervoor te zorgen dat onze service wordt verleend met de nodige toewijding en professionalisme, met eerlijkheid, met zin voor correct zakendoen en met achting voor de beste praktijken binnen onze sector.

De autoriteiten die toezicht op ons houden

Onze activiteiten zijn gebonden aan regelgeving en toezicht, dus het is goed om te weten dat:

  • wij onze licentie (Nr. 2385) voor kredietverzekering (Tak 14) en borgstelling (Tak 15) hebben verkregen van de Nationale Bank van België, die verantwoordelijk is voor het zogenaamde 'prudentiële toezicht'. De hoofdzetel van de Nationale Bank van België bevindt zich in: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel;
  • we ook onder toezicht staan van de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) die erop toeziet dat wij handelen in overeenstemming met de regels inzake een eerlijke verzekeringsmarkt.  De hoofdzetel van de FSMA bevindt zich in: Congresstraat 12-14, 1000 Brussel;
  • wij het 'Europees Paspoort' hebben voor alle landen in de Europese Economische Ruimte. Daaronder vallen alle EU-lidstaten en de drie EER EVA-landen (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen), die binnen een Internet Markt actief zijn volgens dezelfde basisregels. Dankzij het Europees Paspoort kunnen we verzekeringspolissen afsluiten met bedrijven in de hele Europese Economische Ruimte;
  • wij voor onze bijkantoren in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Nederland en Duitsland ook contacten onderhouden met de lokale toezichthoudende autoriteiten.

Gedragscodes

Omdat we de best mogelijke principes willen hanteren, heeft het Executive Committee van Credendo – Short-Term Non-EU Risks een intern Integriteitsbeleid en een Gedragscode goedgekeurd. Deze bevatten de basisbeginselen waar iedereen die voor ons werkt zich aan moet houden, zowel ten aanzien van iemand binnen de onderneming als van iemand die een andere relatie heeft met de onderneming, zoals de dochterondernemingen van de groep, klanten, leveranciers, werknemers en andere zakenpartners.

De richtlijn verzekeringsdistributie (Insurance Distribution Directive – IDD) regelt hoe verzekeringsproducten in de EU ontworpen en verdeeld worden. Deze richtlijn wil de verzekeringsmarkt in de gehele Europese interne markt harmoniseren en de normen inzake consumentenbescherming verbeteren. De doelstelling van de IDD is ervoor zorgen dat de verdelers de verantwoordelijkheid nemen voor de resultaten voor de consument en dat de verkochte producten aan de behoeften van de consument voldoen. Deze Europese richtlijn werd op 6 december 2018 omgezet in Belgische wetgeving. Overeenkomstig deze regelgeving zet Credendo – Short-Term Non-EU Risks zich op een loyale, eerlijke en professionele manier in voor de belangen van haar klanten.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks heeft een schriftelijk beleid vastgelegd omtrent het beheer en de beheersing van mogelijke belangenconflicten bij het verlenen van verzekeringsdiensten aan zijn klanten. Via deze link vindt u hierover meer bijzonderheden.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks heeft ook samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met geregistreerde verzekeringsmakelaars. In deze overeenkomsten zijn ook de vergoedingen opgenomen die de makelaar ontvangt als tegenprestatie voor de geleverde diensten (broker fee).

Meer informatie hierover vindt u onder deze link.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks is lid van Assuralia, de beroepsvereniging van Belgische en buitenlandse verzekeraars die op de Belgische markt actief zijn. Als lid van deze beroepsvereniging heeft Credendo – Short-Term Non-EU Risks de 'Gedragsregels van de verzekeringsonderneming' ondertekend. Dit document bevat de regels die verzekeringsmaatschappijen vrijwillig naleven ten aanzien van hun vele gesprekspartners, en met name klanten, makelaars, concurrenten, personeelsleden, aandeelhouders en de overheid.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks steunt de beginselen van de Gedragscode voor de kredietverzekeringssector. Dit is een gentleman’s agreement tussen alle betrokken partijen waarin de beginselen worden beschreven die van toepassing zijn op de kredietverzekeringssector. Dit document is niet wettelijk bindend. Het is bedoeld om de transparantie, de communicatie en de professionalisering van de sector te bevorderen en deze duurzamer te maken.

Interne controlefuncties zoals Compliance zorgen ervoor dat we:

  • alle geldende wettelijke en regelgevende verplichtingen naleven en toepassen;  
  • alle gedragsregels naleven die relevant zijn voor onze sector;
  • best practices toepassen in onze procedures en activiteiten; en
  • trouw blijven aan onze interne principes en waarden (zoals bepaald in ons Integriteitsbeleid).

WAT ALS U NIET TEVREDEN BENT OVER ONZE DIENSTVERLENING?

Hoewel we ernaar streven om een dienstverlening te bieden met de nodige ‘due diligence’ en professionaliteit, met respect voor eerlijkheid en businessethiek, overeenkomstig wetten, regels, regelgeving en de beste praktijken in de sector, kunnen er omstandigheden optreden waar u niet tevreden bent over onze dienstverlening.

Wij hechten veel belang aan uw mening, aangezien die ons kan helpen om onze dienstverlening te verbeteren en eventuele compliance-problemen op te lossen.

U kunt contact opnemen met uw gebruikelijke contactpersoon om ons te laten weten dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Indien u van mening bent dat er op een hoger niveau actie dient te worden ondernomen of dat de kwestie te gevoelig is om te bespreken met uw gebruikelijke contactpersoon, kunt u rechtstreeks contact opnemen met ons Compliance-departement.

t.a.v. Geert Goossens
Compliance Officer
rue Montoyerstraat 3
BE-1000 Brussels

  • per telefoon: +32 2 788 85 14

Om onze dienstverlening te verbeteren en eventuele problemen of belemmeringen binnen de organisatie te verhelpen, kunt u uw probleem of klacht rechtstreeks aan ons voorleggen. Wij proberen deze steeds binnen de 14 dagen te onderzoeken. Indien dit onmogelijk blijkt, zullen wij u hier tijdig van op de hoogte stellen. In dat geval zullen we de reden van de vertraging meedelen en laten weten binnen welke termijn we verwachten uw dossier te kunnen behandelen.

Als u niet tevreden bent met de uiteindelijke beslissing, kunt u de kwestie ook voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen.

GROUP WHISTLEBLOWER POLICY

Bij Credendo is de naleving van wetten, procedures en het interne beleid erg belangrijk omdat we geloven dat integriteit, ethiek en persoonlijke verantwoordelijkheid de sleutel zijn tot het succes van onze onderneming.

Via ons klokkenluiderskanaal kunt u in een paar eenvoudige stappen makkelijk informatie doorgeven over een misdrijf of overtreding, een bedreiging voor of schade toegebracht aan het algemeen belang, een inbreuk op het toepasselijk en bindend recht (wetten, reglementeringen, enz.) of een poging om een dergelijke inbreuk te verbergen, integriteitsbeginselen, of een schending van onze Gedragscode.

U kunt via dit portaal ook anoniem een melding indienen. U kunt dan met de onderzoekers blijven communiceren over de inhoud van uw melding zonder uw identiteit bekend te maken.

Meldingen van klokkenluiders worden vertrouwelijk en overeenkomstig de geldende voorschriften behandeld door het departement Compliance.

De wettelijke bescherming voor klokkenluiders geldt voor zover de melder te goeder trouw handelt, dat wil zeggen dat hij/zij redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie correct was op het moment dat de melding werd gedaan.

Klik hier om naar het klokkenluiderskanaal te gaan.

Hoewel we meldingen over inbreuken liefst via het klokkenluiderskanaal ontvangen, kunt u ook een externe melding indienen bij de toezichthoudende autoriteiten zoals de Nationale Bank van België, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, of de federale Ombudsman.