Integriteit

Meeting

Integriteit

De beste service voor onze klanten, dat dragen we bij Credendo – Short-Term Non-EU Risks hoog in het vaandel. We streven daarom steeds naar de juiste werkwijze en het juiste instrumentarium om ervoor te zorgen dat onze service wordt verleend met de nodige toewijding en professionalisme, met eerlijkheid, met zin voor correct zakendoen en met achting voor de beste praktijken binnen onze sector.

De autoriteiten die toezicht op ons houden

Onze activiteiten zijn gebonden aan regelgeving en toezicht, dus het is goed om te weten dat:

  • wij onze licentie (Nr. 2385) voor kredietverzekering (Tak 14) en borgstelling (Tak 15) hebben verkregen van de Nationale Bank van België, die verantwoordelijk is voor het zogenaamde 'prudentiële toezicht'. De hoofdzetel van de Nationale Bank van België bevindt zich in: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel;
  • we ook onder toezicht staan van de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) die erop toeziet dat wij handelen in overeenstemming met de regels inzake een eerlijke verzekeringsmarkt.  De hoofdzetel van de FSMA bevindt zich in: Congresstraat 12-14, 1000 Brussel;
  • wij het 'Europees Paspoort' hebben voor alle landen in de Europese Economische Ruimte. Daaronder vallen alle EU-lidstaten en de drie EER EVA-landen (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen), die binnen een Internet Markt actief zijn volgens dezelfde basisregels. Dankzij het Europees Paspoort kunnen we verzekeringspolissen afsluiten met bedrijven in de hele Europese Economische Ruimte;
  • wij voor onze bijkantoren in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Nederland en Duitsland ook contacten onderhouden met de lokale toezichthoudende autoriteiten.

Gedragscodes

Omdat we de best mogelijke principes willen hanteren, heeft het Executive Committee van Credendo – Short-Term Non-EU Risks een intern Integriteitsbeleid en een Gedragscode goedgekeurd. Deze bevatten de basisbeginselen waar iedereen die voor ons werkt zich aan moet houden, zowel ten aanzien van iemand binnen de onderneming als van iemand die een andere relatie heeft met de onderneming, zoals de dochterondernemingen van de groep, klanten, leveranciers, werknemers en andere zakenpartners.

De richtlijn verzekeringsdistributie (Insurance Distribution Directive – IDD) regelt hoe verzekeringsproducten in de EU ontworpen en verdeeld worden. Deze richtlijn wil de verzekeringsmarkt in de gehele Europese interne markt harmoniseren en de normen inzake consumentenbescherming verbeteren. De doelstelling van de IDD is ervoor zorgen dat de verdelers de verantwoordelijkheid nemen voor de resultaten voor de consument en dat de verkochte producten aan de behoeften van de consument voldoen. Deze Europese richtlijn werd op 6 december 2018 omgezet in Belgische wetgeving. Overeenkomstig deze regelgeving zet Credendo – Short-Term Non-EU Risks zich op een loyale, eerlijke en professionele manier in voor de belangen van haar klanten.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks heeft een schriftelijk beleid vastgelegd omtrent het beheer en de beheersing van mogelijke belangenconflicten bij het verlenen van verzekeringsdiensten aan zijn klanten. Via deze link vindt u hierover meer bijzonderheden.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks heeft ook samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met geregistreerde verzekeringsmakelaars. In deze overeenkomsten zijn ook de vergoedingen opgenomen die de makelaar ontvangt als tegenprestatie voor de geleverde diensten (broker fee).

Meer informatie hierover vindt u onder deze link.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks is lid van Assuralia, de beroepsvereniging van Belgische en buitenlandse verzekeraars die op de Belgische markt actief zijn. Als lid van deze beroepsvereniging heeft Credendo – Short-Term Non-EU Risks de 'Gedragsregels van de verzekeringsonderneming' ondertekend. Dit document bevat de regels die verzekeringsmaatschappijen vrijwillig naleven ten aanzien van hun vele gesprekspartners, en met name klanten, makelaars, concurrenten, personeelsleden, aandeelhouders en de overheid.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks steunt de beginselen van de Gedragscode voor de kredietverzekeringssector. Dit is een gentleman’s agreement tussen alle betrokken partijen waarin de beginselen worden beschreven die van toepassing zijn op de kredietverzekeringssector. Dit document is niet wettelijk bindend. Het is bedoeld om de transparantie, de communicatie en de professionalisering van de sector te bevorderen en deze duurzamer te maken.

Interne controlefuncties zoals Compliance zorgen ervoor dat we:

  • alle geldende wettelijke en regelgevende verplichtingen naleven en toepassen;  
  • alle gedragsregels naleven die relevant zijn voor onze sector;
  • best practices toepassen in onze procedures en activiteiten; en
  • trouw blijven aan onze interne principes en waarden (zoals bepaald in ons Integriteitsbeleid).

Wat indien u geconfronteerd wordt met ongepast gedrag of niet tevreden bent over onze service?

Wij streven ernaar een verzorgde en professionele service aan te bieden die stoelt op eerlijkheid en zakelijke ethiek, en die in overeenstemming is met alle regels, wetten en best practices van onze sector. Toch kan het gebeuren dat u ons gedrag ongepast vindt of dat u niet tevreden bent over onze service.

Uw mening telt. Ze kan ons helpen om onze service te verbeteren en zo eventuele problemen met het naleven van regelgeving op te lossen.

U mag contact opnemen met uw gebruikelijke contactpersoon indien u een probleem wilt melden of ergens niet tevreden over bent. Indien u vindt dat er op hoger niveau maatregelen moeten worden genomen of dat het probleem te gevoelig ligt om te bespreken met uw gebruikelijke contactpersoon, kunt u rechtstreeks contact opnemen met ons Compliance-departement (zie hieronder: Hoe kunt u een probleem met het naleven van de regelgeving melden of een klacht indienen?).

Hoe kunt u een probleem met het naleven van de regelgeving melden of een klacht indienen?

Om ervoor te zorgen dat onze Compliance Officer het door u gemelde probleem of uw klacht kan behandelen, en een gepaste oplossing kan zoeken, vragen wij u om het probleem of de klacht te beschrijven en uw contactgegevens door te geven:

T.a.v.: Geert Goossens
Compliance Officer
Montoyerstraat 3
1000 Brussel

  • per telefoon:  02/788.85.14 – vraag naar Geert Goossens, de Compliance Officer

Om onze service te kunnen verbeteren en eventuele problemen of knelpunten binnen de organisatie te verhelpen, ontvangen wij uw melding of klacht uiteraard graag rechtstreeks. Wij streven er steeds naar om deze ten gronde te behandelen binnen een termijn van maximaal 14 dagen. Indien dit niet mogelijk blijkt,  zullen wij u hiervan tijdig informeren. Wij delen u dan zowel de reden van de vertraging mee, als de termijn binnen dewelke het onderzoek vermoedelijk zal worden afgerond.

Indien u geen genoegen neemt met de uiteindelijke beslissing,  kunt u zich tevens wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen:

Ombudsman van de Verzekeringen
de Meeûssquare 35
1000 Brussel
www.ombudsman.as