Juridische disclaimer en Gegevensbescherming

Auteursrecht en afwijzing van aansprakelijkheid

De op deze website weergegeven informatie, materialen en opinies dienen enkel ter informatie en zijn niet bedoeld om te worden opgevat of benut ter vervanging van specifiek advies met betrekking tot concrete aangelegenheden. Credendo biedt geen enkele vorm van garantie of waarborg met betrekking tot de op de website weergegeven informatie of de nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid of geschiktheid ervan voor om het even welk specifiek doeleinde. Credendo noch enige andere Credendo-entiteit aanvaardt aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen, of voor vorderingen of verliezen van eender welke aard die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van de informatie, de gegevens, documentatie of andere materialen op deze website. Bepaalde delen van deze website bevatten links naar externe internetsites en andere externe internetsites kunnen links bevatten naar deze website. Credendo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe internetsites.

De op deze website gepubliceerde gegevens zijn, tenzij dit anders wordt vermeld, het intellectuele eigendom van Credendo. U mag kopieën maken van gepubliceerde materialen die voor uw eigen persoonlijk gebruik van belang kunnen zijn. Reproductie voor commerciële doeleinden of andere vormen van verspreiding zijn enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van Credendo. Indien u kopieën maakt voor uzelf of anderen, moeten de inhoud van de gepubliceerde materialen en de verklaringen betreffende het auteursrecht onveranderd blijven, en moet worden verwezen naar de geldige bron. U mag de inhoud niet op misleidende of onjuiste wijze weergeven, en indien u kopieën van deze materialen aan anderen bezorgt, moeten deze worden vergezeld van een kopie van deze verklaring. Citaten zijn toegestaan op voorwaarde dat wordt verwezen naar de geldige bron. U mag naar geen enkel deel van deze website links creëren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Credendo geeft geen enkele vorm van garantie of waarborg met betrekking tot de werking, kwaliteit of functionaliteit van de website. De toegang tot deze site kan om eender welke reden onderbroken, beperkt of vertraagd zijn.

Gegevensbescherming

In de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), aangevuld met nationale wetten betreffende gegevensbescherming, wordt voorzien in strikte regels voor de manier waarop persoonsgegevens en gevoelige persoonsgegevens verzameld, geraadpleegd, gebruikt of bekendgemaakt mogen worden.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent betrokkenen onder meer de volgende rechten toe: het recht op informatie, het recht op inzage, het recht op correctie, het recht op verwijdering en het recht op beperking van de verwerking. De Verordening maakt ook de beveiligings- en vertrouwelijkheidsverplichtingen strikter, zowel voor de gegevensbeheerder als voor de gegevensverwerker, en dit in het bijzonder door procedures in te leiden in geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens.

Alle entiteiten van Credendo en alle medewerkers die binnen de groep werkzaam zijn, dienen eenieders recht op privacy en gegevensbescherming te respecteren en dienen te voldoen aan de verplichtingen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ze zullen ook onderling samenwerken om alle risico’s inzake potentiële inbreuken in verband met persoonsgegevens onder controle te houden.

De onderneming zorgt ervoor dat er technische of organisatorische maatregelen worden genomen om persoonsgegevens op een gepaste manier te beveiligen. Dit houdt eveneens in dat ze met behulp van de gepaste technische of organisatorische maatregelen moeten worden beschermd tegen toegang door onbevoegden en tegen verlies, vernietiging of schade (zelfs indien onbedoeld). Het is eveneens de bedoeling dat de persoonsgegevens voldoende beschermd zijn tegen mogelijk misbruik van de gegevens.

Recruitment Policy

Uw privacy is voor Credendo uiterst belangrijk. We verwerken uw persoonsgegevens op een correcte en transparantie manier die strookt met de wetgeving. De gegevens die u verstrekt via deze website, interviews, e-mail of telefoongesprekken, worden verwerkt in het kader van ons rekruterings- en selectieproces. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Credendo – Export Credit Agency, een autonome overheidsinstelling met maatschappelijke zetel te Montoyerstraat 3, 1000 Brussel, België.
Uw gegevens zullen in geen geval zonder uw voorafgaand akkoord overgemaakt worden aan of gedeeld worden met derde partijen behalve de Credendo-entiteiten of onze onderaannemers die betrokken zijn in het rekruteringsproces. Indien u vragen of opmerkingen heeft over het rekruterings- en selectieproces, kunt u contact opnemen via mycareer-be@credendo.com. Meer informatie over ons GDPR Charter vindt u hier.

Hieronder vindt u het GDPR charter van elke entiteit.


Credendo – Export Credit Agency

Delcredere | Ducroire, known as Credendo – Export Credit Agency
rue Montoyerstraat 3, 1000 Brussels, Belgium
T +32 2 788 88 00 | www.credendo.com
GDPR Business Charter

Credendo – Export Credit Agency is an autonomous public body with legal personality according to the provisions of the law of 31 August 1939
VAT BE 0203 286 759 RPR | RPM Brussels – IBAN BE40 0010 8026 6263 – BIC GEBABEBB

Credendo – Short-Term EU Risks

Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.
Na Pankráci 1683/127, 140 00 Prague 4, Czech Republic
T +420 261 097 575 | www.credendo.com

Registered in the Commercial Register administered by the Municipal Court in Prague, Section B, File No. 9958
ID No.: 27245322 – IBAN CZ84 0100 0000 3521 4742 0287 – BIC KOMBCZPPXXX

Credendo – Short-Term EU Risks’s branches

GDPR Business Charter

Credendo – Short-Term Non-EU Risks

Short-Term Non-EU Risks
rue Montoyerstraat 3, 1000 Brussels, Belgium
T +32 (0)2 788 88 00 | www.credendo.com
GDPR Business Charter

Public limited liability company under Belgian law (SA | NV)
BNB | NBB No. 2385 – Branches 14 and 15
VAT BE 0867 435 663 RPR | RPM Bruxelles, Dutch-speaking division – IBAN BE34 0014 0622 7790 – BIC GEBABEBB

Credendo – Short-Term Non-EU Risks’s branches

Credendo – guarantees & speciality Risks

Credendo – Guarantees & Speciality Risks
18 avenue Roger Vandendriessche, 1150 Brussels, Belgium
T +32 (0)2 774 42 40 | www.credendo.com
GDPR Business Charter

Public limited liability company under Belgian law (SA | NV)
BNB | NBB No. 2364 – Branches 14, 15 and 16
VAT BE 0864 602 471 RPR | RPM Brussels, French-speaking division – IBAN BE58 3101 8021 5679 – BIC BBRUBEBB

Credendo – Guarantees & Speciality Risks’s branches