Credendo – Export Credit Agency duurzaamheid

cop26_2022.jpg

Duurzaam ondernemen staat centraal bij Credendo – Export Credit Agency.

Wij ondernemen op een manier die sociaal verantwoord is en die vooruitkijkt, rekening houdt met onze impact op het milieu, de maatschappij, de economie, onze belanghebbenden en onze mensen. We hebben zowel aandacht voor de impact van onze eigen activiteit (rechtstreekse impact) als voor de impact van de transacties die we ondersteunen (onrechtstreekse impact). Dat blijkt ook uit onze governance. Als onderneming gaan we verder dan enkel voldoen aan de wettelijke verplichtingen. We streven ernaar om duurzaamheid integraal in onze identiteit op te nemen.

Ontdekt hoe Credendo duurzaam onderneemt via deze link.

Clean Water - Kids - Africa.jpg

Beoordeling van milieugerelateerde en sociale risico’s

Credendo – Export Credit Agency beoordeelt de milieugerelateerde en sociale risico’s en effecten van nieuwe aanvragen op basis van de principes die worden beschreven in de OESO-aanbeveling inzake een gemeenschappelijke aanpak van door de overheid gesteunde exportkredieten en due diligence op het gebied van milieu en maatschappij (‘Recommendation of the Council on Common Approaches for Officially Supported Export Credits and Environmental and Social Due Diligence’, of de ‘Common Approaches’). Dat beoordelingsproces bestaat uit een screening gevolgd door een classificatie, en uit een milieu- en sociale beoordeling van het project, overeenkomstig internationale normen.

Credendo verbindt zich er vrijwillig toe om de principes van deze aanbeveling toe te passen op aanvragen die buiten het toepassingsgebied van de OESO vallen zoals projectgerelateerde contante transacties en investeringen. Voor transacties buiten het toepassingsgebied van de OESO hanteren we een risicogebaseerde aanpak.

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

We beschouwen de doelstellingen van de Verenigde Naties inzake duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals of SDG’s) als een globale routekaart. We analyseren dus zorgvuldig hoe de projecten die we dekken met Credendo – Export Credit Agency bijdragen tot het bereiken van deze doelstellingen. We kijken in het bijzonder naar de volgende SDG’s:

 • SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
 • SDG 4: Kwaliteitsonderwijs
 • SDG 6: Schoon water en sanitair
 • SDG 7: Betaalbare en duurzame energie
 • SDG 8: Waardig werk en economische groei
 • SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
 • SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
 • SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie
 • SDG 13: Klimaatactie
 • SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten
 • SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Credendo – Export Credit Agency verzekert veel projecten die rechtstreeks bijdragen tot het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: projecten met betrekking tot ziekenhuizen en openbare gezondheidsinfrastructuur, drinkwater, verwerking van afvalwater, afvalvermindering en -preventie, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, elektriciteit, informatie- en communicatietechnologie, de ontwikkeling van economische activiteiten, incl. duurzaam toerisme, de aanleg van wegen en openbaar vervoer, en de klimaatverandering.

Duurzame transitie

Credendo – Export Credit Agency werkt mee aan de verschuiving van een economie die veel niet-hernieuwbare hulpbronnen vergt en schadelijk is voor het milieu naar een economie die duurzamer is naar milieu en maatschappij toe.
 • renewable energy

  Energietransitie van fossiele brandstoffen naar schone energie

  Tijdens de COP26-top op 4 november 2021 in Glasgow, heeft België zich verbonden om zijn internationale overheidssteun in te zetten voor de transitie naar schone energie. Binnen dit kader, heeft de raad van bestuur van Credendo – Export Credit Agency de voorwaarden vastgelegd voor het verlenen van steun aan de internationale fossiele-energiesector.

 • Ecology.jpg

  Export Finance for Future

  België heeft zich aangesloten bij Export Finance for Future (E3F). Dit initiatief werd in april 2021 door zeven landen op ministerieel niveau gelanceerd, met als doel publieke exportfinanciering af te stemmen op de klimaatdoelstellingen. Concreet wil de coalitie de steun voor duurzame en klimaatvriendelijke projecten verhogen en de geleidelijke afbouw van projecten die verband houden met fossiele brandstoffen versnellen. België trad in november 2021 toe en de coalitie hoopt nog meer landen te kunnen verwelkomen.

 • Woman - Work - Solar Panel.jpg

  Credendo Green Package

  Credendo – Export Credit Agency wil zich sterker engageren voor de duurzame transitie en heeft daarom het Credendo Green Package gelanceerd, een reeks incentives ter ondersteuning van projecten en bedrijven die streven naar een positieve impact op het milieu.

Duurzame kredietverlening

Volgens de richtlijnen van Credendo moet er terdege rekening worden gehouden met de informatie die beschikbaar is in de recentste schuldhoudbaarheidsanalyse (debt sustainability analysis of DSA) van een land om te beslissen of het gepast is om exportkredietsteun te verlenen aan de publieke sector in landen die onder de OESO-aanbeveling inzake duurzame kredietverleningspraktijken en door de overheid gesteunde exportkredieten vallen die in 2018 werd aangenomen.

Credendo kan beslissen om publieke exportkredieten met een terugbetalingstermijn van een jaar of meer te verstrekken aan openbare kredietnemers of door de staat gegarandeerde kredietnemers in landen met lagere inkomens. In dat geval houdt Credendo rekening met de resultaten van de recentste landspecifieke schuldhoudbaarheidsanalyses van het IMF/de Wereldbank en met de geldende limieten voor niet-concessionele overheidsleningen.

Credendo – Export Credit Agency verzekert dat de schuldenlast van arme landen onder het HIPC-initiatief (Heavily Indebted Poor Countries) niet verder toeneemt door op die landen alleen projecten te accepteren die prioritair zijn voor hun economische ontwikkeling.

Ghana

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Naast het naleven van haar interne beleid, legt Credendo er zich op toe vastgestelde beleidslijnen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen na te leven en haar klanten daarin te begeleiden. Deze beleidslijnen omvatten:

 • de OESO-due diligence-handreiking voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen
 • de leidende beginselen van de Verenigde Naties inzake bedrijfsleven en mensenrechten
 • het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties
Bribe.jpg

Anti-omkopings- en anticorruptieprincipe

Het anti-omkopings- en anti-corruptiebeleid bevestigt het standpunt van Credendo dat alle entiteiten bij wet verplicht zijn om omkoping en corruptie te bestrijden, zich ertoe verbinden om alle relevante anti-omkopings- en anti-corruptiewetten na te leven en de nodige acties zullen ondernemen om dit standpunt in lokale procedures op te nemen.

issue to report

Wat indien u geconfronteerd wordt met ongepast gedrag of niet tevreden bent over onze service?

Hoewel Credendo uitgebreide beleidslijnen en procedures heeft ingevoerd, bestaat er altijd de mogelijkheid dat u te maken krijgt met gevallen van illegaal of ongepast gedrag met betrekking tot transacties of projecten die binnen de reikwijdte van Credendo’s activiteiten vallen. Iedere afwijking van goede praktijken kan aan ons gemeld worden via ons meldingsmechanisme, of het nu gaat om corruptie, witwaspraktijken, fraude, milieu- of sociale kwesties met betrekking tot transacties of projecten die we dekken.