Due diligence op het gebied van milieu en maatschappij

Solar panels - Two workers.jpg

Credendo – Export Credit Agency beoordeelt de mogelijke milieu- en sociale effecten en risico’s van alle aanvragen voor door de overheid gesteunde exportkredieten voor de export van kapitaalgoederen en/of diensten en voor projectgerelateerde contante transacties en investeringen.

Hoe past Credendo – Export Credit Agency milieu- en sociale due diligence toe?

Het milieu- en sociale due diligence-proces is gestoeld op de principes die in de Common Approaches van de OESO worden beschreven. We kunnen 4 fasen onderscheiden in dat proces:

 • Fase 1: Screening van dekkingsaanvragen: Een nieuwe aanvraag wordt eerst gescreend om te bepalen of een milieu- en sociale beoordeling nodig is. Deze screening is gebaseerd op de informatie die de aanvrager verstrekt en op informatie die bijkomend kan worden opgevraagd door Credendo om een goed zicht te hebben op de aard en omvang van de transactie. De partijen die betrokken zijn bij een aanvraag, waaronder de aanvragers (exporteurs en kredietverstrekkers) en projectsponsors, moeten alle informatie verstrekken die nodig is om de screening uit te voeren.
 • Fase 2: Classificatie van de projecten: De aanvragen zullen in categorieën worden ingedeeld op basis van hun risico op negatieve gevolgen.
  • Een project wordt in categorie A ondergebracht als het aanzienlijke schadelijke milieu- en/of sociale effecten kan hebben. Het gaat hier om uiteenlopende, onomkeerbare en/of ongekende effecten die een ruimer gebied kunnen treffen dan de locaties of faciliteiten waar de fysieke werkzaamheden plaatsvinden. Tot categorie A behoren in principe projecten in gevoelige sectoren of projecten die gesitueerd zijn in of nabij gevoelige zones.
  • Een project wordt in categorie B ondergebracht als de mogelijke milieu- en/of sociale negatieve effecten minder erg zijn dan die van een project in categorie A. Deze effecten zijn doorgaans beperkt in aantal, zeer lokaal, en weinig (of geen) van de effecten zijn onomkeerbaar.
  • Een project wordt in categorie C ondergebracht als het weinig tot geen mogelijke negatieve milieu- en sociale effecten heeft.
 • Fase 3: Beoordeling van de impact: Op basis van in welke categorie de aanvraag wordt ondergebracht, zal Credendo een milieu- en sociale beoordeling uitvoeren van de transactie en/of het project waarvoor dekking wordt gevraagd. De reikwijdte van deze beoordeling wordt aangepast in functie van de toegekende categorie, de omvang van de transactie en de aard van de risico’s die werden vastgesteld. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de bedrijfstak, locatie en andere beschikbare informatie. Om deze beoordeling uit te voeren, past Credendo internationale standaarden toe zoals de prestatiestandaarden (‘Performance Standards’) die werden ontwikkeld door de Internationale Financieringsmaatschappij en die de verantwoordelijkheden van klanten met betrekking tot het beheren van hun milieugerelateerde en sociale risico’s bepalen.

Credendo neemt een verzekeringsaanvraag pas in aanmerking als:

 1. de aanvraag de nationale en internationale sanctiewetgeving respecteert;
 2. de aanvrager (exporteur of investeerder) de sociale en milieuwetgeving naleeft;
 3. het project en de transacties de lokale wetten en voorschriften respecteren;
 4. Credendo alle gevraagde informatie ontvangt die nodig is om milieu- en sociale risico’s en impact te beoordelen;
 5. Credendo van mening is dat de milieu- en sociale impact aanvaardbaar is.
 • Fase 4: Beslissing en monitoring: Het eindresultaat van deze beoordeling maakt integraal deel uit van het onderschrijvingsproces en kan voorwaarden inhouden waaraan moet worden voldaan voor of na de definitieve dekkingsverbintenis. Deze voorwaarden kunnen maatregelen zijn om mogelijke schadelijke milieu- en sociale effecten te voorkomen, minimaliseren, verzachten of verhelpen, bijkomende clausules en voorschriften voor monitoring.

Afgegeven polissen

Alle projecten in categorie A die binnen het toepassingsgebied van de OESO vallen, worden ten minste 30 dagen voor de uitgifte van de belofte of verzekeringspolis op onze website gepubliceerd. Projecten in categorie A en B worden openbaar gemaakt nadat Credendo zich er definitief toe heeft verbonden om ondersteuning te verlenen.

 • Klik hier om de historiek van de beoordeelde transacties sinds 2011 te raadplegen.
 • Klik hier om de historiek van de beoordeelde transacties sinds 2019 te raadplegen.

In deze rubriek worden de transacties vermeld van de categorieën A en B waarvoor een polis is afgegeven.

 • Klik hier om de lijst van de afgegeven polissen te raadplegen.

Hebt u vragen of wenst u advies?

Als u advies wenst of meer informatie zoekt over de milieu- en sociale beoordeling en over welke informatie we nodig hebben voor deze beoordeling, kan u mailen naar esg-eca@credendo.com of rechtstreeks contact opnemen met een van onze Environmental & Social Analysts: