Covid-19

reinsurance-programme-2020
27/06/2021

Filed under

share article

Als Belgische openbare kredietverzekeraar is het onze plicht om de Belgische economie en haar exporteurs te ondersteunen. De ongeziene crisis die ontstaan is uit de covid-19-pandemie stelt ons voor onzekerheden op vele vlakken. We besloten daarom twee nieuwe initiatieven te lanceren waarmee we onze steun opdrijven en bedrijven helpen deze moeilijke tijden door te komen.

Persbericht

Europese Commissie keurt Credendo-initiatieven ter ondersteuning van de Belgische economie goed |19/05/2020

 • De Europese Commissie heeft de steunmaatregelen van Credendo voor de Belgische economie goedgekeurd
 • De nieuwe financiële garantie, de ‘Credendo Bridge Guarantee’, kreeg groen licht van de EC
 • Het herverzekeringsprogramma waardoor private kredietverzekeraars hun rol kunnen blijven vervullen ondanks de covid-19-crisis werd eveneens goedgekeurd door de Commissie

Akkoord van de Europese Commissie

De Belgische economie is een van de meest open economieën ter wereld en export is goed voor meer dan 85% van het Belgische bbp. Het is dus cruciaal dat Belgische ondernemingen die internationaal actief zijn ondersteund worden tijdens de covid-19-crisis.

In dat kader heeft Credendo, de Belgische openbare kredietverzekeraar, nieuwe initiatieven opgezet die ervoor moeten zorgen dat bedrijven in deze moeilijke periode toegang blijven hebben tot bankkredieten en kredietverzekeringen. Deze twee steunmaatregelen voor de Belgische economie en voor de internationaal actieve ondernemingen werden zopas goedgekeurd door de Europese autoriteiten.

‘Credendo Bridge Guarantee’

Naast kredietverzekeringen, verzekeringen voor investeringen in het buitenland en directe financiering, biedt Credendo ook financiële garanties aan voor banken die een krediet hebben toegekend aan bedrijven die actief zijn in het buitenland. Credendo biedt nu ook een nieuwe financiële garantie aan, de ‘Credendo Bridge Guarantee’.

“De Credendo Bridge Guarantee is bedoeld om bedrijven en in het bijzonder kmo’s de mogelijkheid te bieden de nodige bankkredieten te verkrijgen in deze hectische periode”, verklaart Dirk Terweduwe, CEO van Credendo. “Wij garanderen tot 80% van overbruggingskredieten voor een maximale looptijd van één jaar en met een plafond van 10 miljoen euro per onderneming.” Dankzij deze garantie kunnen bedrijven die internationaal actief zijn gemakkelijker een krediet verkrijgen en kunnen de kredietbedragen hoger liggen, terwijl de bank die het krediet toekent een grotere capaciteit en meer comfort heeft.

Herverzekeringsprogramma

Het andere luik van het programma ter ondersteuning van de Belgische economie dat de goedkeuring van de Europese Commissie kreeg, gaat over een herverzekeringsprogramma dat private kredietverzekeraars toelaat om hun rol ondanks de covid-19-crisis te blijven vervullen. “Credendo zal voor rekening van de Staat optreden als herverzekeraar”, verduidelijkt Dirk Terweduwe.

De kredietverzekeringssector vormt een cruciale schakel voor de bedrijven en de handel in België en Europa. Commerciële bedrijven kennen hun klanten (andere ondernemingen) over het algemeen betalingstermijnen toe van 30 tot 90 of zelfs 180 dagen. De rol van de kredietverzekeraars is het beveiligen van handelstransacties tussen ondernemingen. Als de klanten van die ondernemingen uiteindelijk hun facturen niet betalen, betaalt de kredietverzekeraar zijn verzekerde een schadevergoeding. De kredietverzekeraars kennen daarvoor kredietlimieten toe die ze aanvaarden te dekken voor een welbepaalde klant van hun verzekerde.

In het kader van dit herverzekeringsprogramma verbinden de kredietverzekeraars zich ertoe om de kredietlimieten die in de loop van de 12 maanden vóór 1 maart 2020 effectief gebruikt werden, zo veel mogelijk intact te laten tot eind 2020. Het gaat in totaal om meer dan 57 miljard euro. Op die manier kunnen de commerciële betrekkingen en handelsstromen in stand gehouden worden. In ruil voor die verbintenis gaat Credendo – Export Credit Agency, handelend voor rekening van de Staat, op haar beurt de verbintenis aan om de risico’s te herverzekeren die de in België gevestigde kredietverzekeraars hebben onderschreven.

Perscontact
Nabil Jijakli
Group Deputy CEO
Montoyerstraat 3
1000 Brussel, België
E n.jijakli@credendo.com
M +32 478 25 11 33

Herverzekeringsprogramma

Op verzoek van de private kredietverzekeraars werd het staatsherverzekerings-programma niet verlengd na 30 juni 2021.

Persbericht

Herverzekeringsprogramma van de Staat om de Belgische economie te ondersteunen

 • De Belgische Staat, Credendo, Assuralia en de private kredietverzekeraars hebben een ontwerpakkoord ondertekend 
 • Dit akkoord is bedoeld om de Belgische economie te ondersteunen door de kredietlimieten die de private kredietverzekeraars hebben toegekend aan in België gevestigde bedrijven te behouden 
 • Dit akkoord voorziet in het opzetten van een herverzekeringsprogramma dat de private kredietverzekeraars de mogelijkheid geeft om hun rol te blijven spelen ondanks Covid-19
 • Credendo zal voor rekening van de Staat optreden als herverzekeraar  

In het kader van de uitbraak van covid-19 en om de schadelijke gevolgen daarvan voor de economie en de handel tegen te gaan, werd op 21 april 2020 een ontwerpakkoord ondertekend betreffende een herverzekeringsprogramma van de Belgische staat voor de private kredietverzekeraars van commerciële kortlopende kredieten (minder dan twee jaar). Het akkoord werd ondertekend door de Minister van Financiën, de Minister van Economie, de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel, Credendo – Export Credit Agency, Assuralia en de kredietverzekeraars Atradius, Coface, Credendo – Short-Term Non-EU Risks, Credendo – Excess & Surety en Euler Hermes. De onderhandelingen gebeurden onder bescherming van de Nationale Bank van België.  

De kredietverzekeringssector vormt een cruciale schakel voor de bedrijven en de handel in België en Europa. Commerciële bedrijven kennen hun klanten (andere ondernemingen) over het algemeen betalingstermijnen toe van 30 tot 90 of zelfs 180 dagen. De rol van de kredietverzekeraars is om handelstransacties tussen bedrijven veilig te stellen en hun verzekerden schadeloos te stellen in geval van niet-betaling van de facturen door hun klanten. De kredietverzekeraars kennen kredietlimieten toe die ze aanvaarden te dekken voor een welbepaalde klant van hun verzekerde. De kredietverzekeraars die het ontwerp ondertekenden hebben allemaal samen kredietlimieten die een totaalbedrag van meer dan 57 miljard EUR aan facturen dekken ten voordele van hun verzekerden gevestigd in België. Dit toont de belangrijke rol van de kredietverzekeraars aan in de economische ontwikkeling en het bedrijfsleven van België.

Omwille van de gevolgen van de covid-19-pandemie, is het risico op niet-betaling van de klanten zo zorgwekkend geworden dat de kredietverzekeraars hun kredietlimieten op de klanten (debiteuren) van hun verzekerden zouden dienen te verlagen volgens de voorziene procedures in normale tijden.  Bijgevolg dreigt er op de private markt een gebrek aan kredietverzekering voor handelsvorderingen. Het herverzekeringsprogramma van de Staat wil dit risico opvangen voor verzekerde bedrijven gevestigd in België en hun handelstransacties met kopers (debiteuren) die zowel in België als in het buitenland gevestigd zijn. 

De kredietverzekeraars verbinden zich er in het kader van dit akkoord toe om de kredietlimieten die in de loop van de 12 maanden vóór 1 maart 2020 effectief gebruikt werden, zo veel mogelijk intact te laten tot eind 2020. Op die manier kunnen de handelsrelaties en de handelsstromen in stand gehouden worden.

In ruil voor die verbintenis zal Credendo – Export Credit Agency, handelend voor rekening van de Staat, zich verbinden tot het herverzekeren van de risico’s die de voorgenoemde, in België gevestigde kredietverzekeraars hebben onderschreven. Het herverzekeringsprogramma voorziet dat een aanzienlijk deel van de schadevergoedingen nog steeds gedragen zal worden door de verzekeraars. De verdeling zal evolueren naargelang het aantal claims. Daarnaast voorziet het programma in een progressieve verdeling van de premies tussen de verzekeraar en Credendo. Ook deze verdeling is afhankelijk het aantal claims.

Er zal een rapporteringssysteem worden opgezet om de verbintenissen van de kredietverzekeraars op te volgen. Zo zal er maandelijks gerapporteerd worden over de evolutie van de bestaande kredietlimieten. Hierbij worden vanzelfsprekend de vertrouwelijkheid van de handelsgegevens gegarandeerd. Als de Staat hiernaar vraagt, zal de kredietverzekeraar kort moeten uitleggen op welke basis hij een beslissing genomen heeft om aan te tonen dat het niet om een willekeurige beslissing gaat.  

Het besluit van dit akkoord en het in werking treden ervan beantwoorden aan de bezorgdheden van de bedrijfswereld. Credendo – Export Credit Agency, voor rekening van de Staat, en elke private kredietverzekeraar die het ontwerp ondertekende, verbinden zich ertoe zo snel mogelijk een bilateraal herverzekeringsverdrag te sluiten. 

Details

U vindt alle details over het herverzekeringsprogramma in dit document.

Nuttige link

Credendo Bridge Guarantee

De Credendo Bridge Guarantee wordt vanaf 30 september 2020 niet langer aangeboden aangezien er vergelijkbare alternatieven beschikbaar zijn onder het Belgische steunprogramma.

De Credendo Bridge Guarantee is een nieuwe financiële garantie. Die wordt uitgegeven ten gunste van een bank die een kredietfaciliteit heeft toegekend aan een bedrijf dat vóór de pandemie in een goede financiële situatie verkeerde. Wij kunnen tot 80% van het risico van de bank dekken (met een maximum van 10 miljoen EUR per bedrijf).

Persbericht

Credendo versterkt haar steun aan Belgische bedrijven die internationaal actief zijn

 • Credendo versterkt haar steun aan bedrijven die internationaal actief zijn
 • Naast kredietverzekering, verzekeringen voor investeringen in het buitenland en directe financiering, biedt Credendo ook financiële garanties aan voor banken die een krediet verstrekken aan Belgische bedrijven die internationaal actief zijn
 • Credendo biedt vanaf vandaag een nieuwe bijkomende financiële garantie aan, de ‘Credendo Bridge Guarantee’
 • Deze garantie dekt overbruggingskredieten met een looptijd van maximaal één jaar, die verstrekt worden aan Belgische bedrijven met internationale activiteiten 

De Belgische economie is een van de meest open economieën ter wereld en de export van België vertegenwoordigt meer dan 85% van het bbp. Het is dan ook cruciaal om de Belgische bedrijven die internationaal actief zijn te ondersteunen tijdens de covid-19-crisis.

In dat kader versterkt Credendo, de Belgische openbare kredietverzekeringsmaatschappij, haar steun aan de Belgische exporterende bedrijven door een nieuwe financiële garantie aan te bieden, de ‘Credendo Bridge Guarantee’ voor banken die een krediet verstrekken aan deze bedrijven.

Dit zijn de belangrijkste kenmerken van de ‘Credendo Bridge Guarantee’:

 • de garantie wordt uitgegeven ten gunste van een bank;
 • de garantie, met een looptijd van maximaal één jaar, werd ontwikkeld voor de dekking van overbruggingskredieten die verstrekt worden aan Belgische bedrijven die internationaal actief zijn; 
 • de garantie dekt 80% van het risico van de bank met een bovengrens van 10 miljoen euro per bedrijf;
 • bedrijven die reeds in moeilijkheden verkeerden vóór de crisis of die toegang hebben tot andere steunmaatregelen kunnen geen gebruik maken van de versterkte financiële garantie.

De banken zijn vertrouwd met het financiële-garantieproduct van Credendo. Dankzij deze garantie kunnen bedrijven gemakkelijker een krediet verkrijgen, de kredietlimieten kunnen hoger liggen en de bank die het krediet verstrekt heeft het voordeel van extra capaciteit en comfort. De praktische toepassingsmodaliteiten zullen in de eerste plaats worden aangewend voor de kmo’s.

Naast de financiële garanties, biedt Credendo Belgische bedrijven die actief zijn op internationaal vlak kredietverzekeringen aan, verzekeringen voor investeringen in het buitenland en formules van directe financiering voor kmo’s.

Nuttige Links

27/06/2021

Filed under