Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen is zeer belangrijk voor Credendo. Wij ondernemen op een manier die sociaal verantwoord is en die vooruitkijkt, rekening houdt met onze impact op het milieu, de maatschappij, de economie, onze stakeholders en onze mensen. We hebben zowel aandacht voor de impact van onze eigen activiteit (rechtstreekse impact) als voor de impact van de transacties die we ondersteunen (onrechtstreekse impact). Dit blijkt ook uit onze governance. We gaan zelfs verder dan onze wettelijke verplichtingen om op een maatschappelijk verantwoorde manier te ondernemen. Ontdek hoe Credendo duurzaam onderneemt via deze link.

Credendo – Export Credit Agency werkt onder de Belgische staatsgarantie en voert haar activiteiten uit op een financieel duurzame manier.  De premies ontvangen van verzekerde bedrijven zijn risicogebaseerd en steeds toereikend om langetermijnbedrijfskosten en -verliezen te dekken. Dit engagement is conform de OESO-Regeling voor officiële kredietverzekeringsondersteuning (zie de website van de OESO), die is opgenomen in Richtlijn 98/29/EG van de Europese Raad.  Credendo – Export Credit Agency ontleent geen kredieten van de Belgische staatsbegroting. 

Credendo – Export Credit Agency promoot verantwoorde en duurzame bedrijfspraktijken wat betreft het milieu, mensenrechten, corruptiebestrijding en het bevorderen van duurzame kredieten aan arme landen.

Credendo neemt een verzekeringsaanvraag pas in aanmerking als:

 • de aanvraag de nationale en internationale sanctiewetgeving respecteert;
 • de aanvrager (exporteur of investeerder) de sociale en milieuwetgeving naleeft;
 • het project en de transacties de lokale wetten en voorschriften respecteren;
 • Credendo alle informatie ontvangt die nodig is om het sociale en milieurisico te beoordelen en de impact in te schatten;
 • Credendo van mening is dat de sociale en milieu-impact aanvaardbaar zijn.

Credendo zal geen schadevergoeding uitkeren als de verzekerde de nationale en internationale wetten en voorschriften niet nakomt. De projecten die ingedekt worden door Credendo moeten milieuvergunningen van de bevoegde autoriteiten hebben.

Credendo – Export Credit Agency stimuleert verantwoordelijkheid en duurzaamheid zowel op intern niveau als in de transacties die we verzekeren. Credendo – Export Credit Agency promoot ecologische en maatschappelijke prestaties van haar klanten via projecten die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van de Verenigde Naties inzake duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals of SDG’s), in het bijzonder de volgende:

 • SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
 • SDG 6: Schoon water en sanitair
 • SDG 7: Betaalbare en duurzame energie
 • SDG 8: Waardig werk en economische groei
 • SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
 • SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
 • SDG 13: Klimaatactie

Credendo – Export Credit Agency ondersteunt projecten en exporteurs die zich richten op hernieuwbare energie, klimaatbescherming en waterprojecten door speciale voorwaarden aan te bieden op basis van de OESO-overeenkomsten. Het kan bijvoorbeeld gaan over kredieten met een looptijd tot 18 jaar met flexibele terugbetalingsvoorwaarden om te zorgen voor een haalbare financiering van projecten.

Credendo – Export Credit Agency ondersteunt projecten in ontwikkelingslanden en opkomende landen als ze economisch haalbaar zijn en matchen met de doelstellingen van het ontwikkelingsbeleid.

Credendo verzekert veel projecten die rechtstreeks bijdragen tot het behalen van de Sustainable Development Goals: projecten met betrekking tot ziekenhuizen en openbare gezondheidsinfrastructuur, drinkwater, verwerking van afvalwater, afvalvermindering en -preventie, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, elektriciteit, informatie- en communicatietechnologie, de ontwikkeling van economische activiteiten, incl. duurzaam toerisme, de aanleg van wegen en openbaar vervoer, en de klimaatverandering. Enkele voorbeelden: in Kenia verzekerde Credendo de levering en installatie van windturbines en in Zambia ondersteunden we projecten voor drinkwatervoorziening. In Benin verzekerden we dan weer baggerwerken voor kustbescherming in Cotonou om de impact van de klimaatverandering tegen te gaan, en in Zuid-Afrika en Chili verzekerden we uitrusting voor zonne-energietorens.  

Credendo – Export Credit Agency verwacht van ondernemingen waarmee ze werkt dat ze handelen als verantwoordelijke partners die rekening houden met het milieu en sociale aspecten. We staan constant in dialoog met de grootste Belgische exporteurs om te bespreken hoe we duurzame en verantwoordelijke businesspraktijken kunnen promoten. We beschikken over een beoordelingsproces dat constant de beheerssystemen voor sociale en milieuaspecten en de beheerscapaciteit van onze klanten opvolgt.

Daarom evalueert Credendo – Export Credit Agency de ecologische en sociale gevolgen van alle transacties waarvoor een dekkingsaanvraag wordt ingediend. We gaan ook na of er geen inbreuk wordt gepleegd op de mensenrechten. Hierbij houdt Credendo – Export Credit Agency rekening met de belangen van de gemeenschap en de exporteurs waarbij commerciële vertrouwelijkheid, snelle beslissingen en een gelijke behandeling van concurrenten voorop staan.Beoordelingskader voor sociale en milieurisico’s

 • De grondslag van de effectbeoordeling wordt ontleend aan de OESO-aanbeveling ‘Recommendation of the council on common approaches for officially supported exports credits and environmental and social due diligence (De ‘Gemeenschappelijke Aanpak’)’. In deze aanbeveling staan milieugerelateerde vereisten waaraan exportovereenkomsten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor exportkredietondersteuning vanwege de Exportkredietinstellingen (ECA's) van de regeringen van OESO-landen. Deze instellingen moeten projecten controleren op de mogelijke milieu-impact en ze benchmarken tegen internationale normen, zoals die van de Wereldbankgroep.
 • Credendo – Export Credit Agency heeft actief deelgenomen aan de onderhandelingen over de Gemeenschappelijke Aanpak van de OESO. Op basis van de eerste tekst, die in 2000 werd goedgekeurd, hebben we een milieubeleid uitgewerkt dat op 1 januari 2002 in werking is getreden. De meest recente herziening van de tekst gebeurde in 2016, en ook de interne procedure werd toen aangepast.
 • Credendo – Export Credit Agency wisselt regelmatig informatie uit met de andere leden van de OESO. De bedoeling daarvan is om op wereldvlak meer uniforme regelgeving tot stand te brengen voor door de overheid gesteunde exportkredieten.
 • De milieu-impact van een project zijn de gevolgen die de totstandbrenging en de werking van een project hebben voor het milieu. De sociale impact van een project zijn de gevolgen die een project heeft voor de plaatselijke gemeenschappen die rechtstreeks betrokken zijn, alsook voor de personen die betrokken zijn bij de totstandbrenging en de werking van het project. Ook gaat het om de gevolgen van het project die afbreuk doen aan de mensenrechten.
 • Volgens de Gemeenschappelijke Aanpak van de OESO zijn de milieuregels enkel van toepassing op projecten, goederen en diensten die rechtstreeks verband houden met een exportproject van twee jaar of meer. Credendo – Export Credit Agency heeft besloten het toepassingsgebied van die regels te verruimen en past ze bijgevolg ook toe op speciale contantzaken en investeringen met betrekking tot projecten.
 • Exporteurs worden ertoe aangezet om de maatschappelijke normen na te leven die zijn opgenomen in de 'Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen' van de OESO. Het gaat vooral om gelijke behandeling, mensenrechten en kinderarbeid, maar ook corruptiebestrijding.

Proces voor milieutechnische en maatschappelijke due dilligence

 • In ons proces voor milieutechnische en maatschappelijke due diligence refereren we aan nationale en internationale normen en standaarden om de risico’s en impact op het milieu en de lokale bevolking te beoordelen en aan te pakken.  Wat de milieu-aspecten betreft ligt de focus op klimaatverandering en werkomstandigheden, en wat betreft mensenrechten focussen we op werkomstandigheden, impact op gezondheid en veiligheid, nieuwe vestigingen, inheemse volkeren, kwetsbare groepen en cultureel erfgoed.
 • Credendo – Export Credit Agency maakt gebruik van de prestatienormen (‘Performance Standards’ of PS) van de International Financial Corporation (IFC) om de risico’s en impact met betrekking tot milieu en mensenrechten te beoordelen en om ervoor te zorgen dat het project waarvoor de verzekerde een aanvraag indient, uitgevoerd wordt volgens deze internationale standaarden:

- Beoordeling en Management van Milieu- en Sociale Risico’s en Effecten (PS1)
- Arbeids- en Werkomstandigheden (PS2)
- Efficiënt Grondstoffenbeheer en Preventie van Vervuiling (PS3)
- Gezondheid, Veiligheid en Beveiliging van Gemeenschappen (PS4)
- Grondverwerving en Onvrijwillige Hervesting (PS5)
- Behoud van Biodiversiteit en Duurzaam Beheer van Levende Natuurlijke Hulpbronnen (PS6)
- Inheemse Volkeren (PS7)
- Cultureel Erfgoed (PS8).

Screening en Classificatie

Behalve transacties die verband houden met defensie, worden alle aanvragen die bij Credendo – Export Credit Agency worden ingediend en verband houden met een gevoelige sector (bosbouw, energie, chemicaliën, mijnbouw, infrastructuur, vervaardiging, bouw, voedselproductie) geklasseerd:

 • Categorie A: een project wordt in categorie A ondergebracht als het aanzienlijke schadelijke effecten op het milieu kan hebben. Tot categorie A behoren in principe projecten in gevoelige sectoren of gesitueerd in of nabij gevoelige zones;
 • Categorie B: een project wordt in categorie B ondergebracht als de mogelijke negatieve effecten op het milieu minder erg zijn dan die van een project in categorie A. Die effecten zijn doorgaans zeer lokaal, en weinig (of geen) van die effecten zijn onomkeerbaar;
 • Categorie C: een project wordt in categorie C ondergebracht als er waarschijnlijk weinig of geen negatieve effecten op het milieu zullen zijn;
 • Categorie N: een transactie wordt in categorie N ondergebracht als ze geen verband houdt met een ‘project’ (een geïdentificeerde locatie) en met een gevoelige sector.

Controle

 • Credendo – Export Credit Agency controleert niet enkel de mogelijke impact van een project maar ook de maatregelen die genomen kunnen worden om de schadelijke gevolgen van een project te vermijden, tot een minimum te beperken, te reduceren of te corrigeren, en/of om de prestaties van de projecten op maatschappelijk en milieuvlak te verbeteren door middel van een milieu- en sociale beoordeling (ESIA) en door middel van management- en actieplannen. We laten de exporteurs ook specifieke vragenlijsten invullen en werken met informatiedatabanken die focussen op milieu- en sociale risico’s.

Beslissing

 • Als Credendo de gevraagde informatie ontvangen heeft, en als de sociale en milieu-effecten aanvaardbaar zijn, zal de aanvraag in overweging genomen worden. In bepaalde gevallen kunnen er voorwaarden worden toegevoegd aan de verzekeringspolis over hoe die effecten voorkomen, gematigd en gemanaged kunnen worden. Er wordt dan ook een opvolgingsproces voorzien om na te gaan of de verzekerde aan de voorwaarden voldoet (door aflevering van opvolgingsverslagen).

Transacties in onderzoek

 • Indien een transactie in categorie A wordt ingedeeld, zullen de ESIA en de projectinformatie ten minste 30 dagen voor de uitgifte van het belofte of de verzekeringspolis publiek toegankelijk worden gemaakt.
 • Er kunnen uitzonderingen worden gemaakt als de ESIA vertrouwelijke informatie bevat.

Klik hier om de historiek van de beoordeelde transacties te raadplegen
Klik hier voor de historiek van de beoordeelde transacties sinds 2019 te raadplegen

Afgegeven polissen

 • In deze rubriek worden de transacties vermeld van de categorieën A en B waarvoor een polis is afgegeven.

Klik hier om de historiek van de afgegeven polissen te raadplegen
Klik hier om de lijst van de afgegeven polissen te raadplegen

Toepassing van het algemene anti-omkoping- en anticorruptieprincipe

Naast het Verdrag inzake de bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren in internationale zakelijke transacties dat in 1997 werd uitgewerkt, heeft de OESO al tal van initiatieven genomen om verantwoord ondernemen te promoten. Meer informatie over deze initiatieven vindt u terug op http://www.oecd.org/corruption.

Een van deze initiatieven is het uitwerken van de 'Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen'. Deze richtlijnen bevatten verreikende aanbevelingen van regeringen aan multinationale ondernemingen die actief zijn in of afkomstig zijn van aangesloten landen; daarin worden vrijwillige principes en normen aangereikt voor verantwoord ondernemen in gebieden zoals tewerkstelling en industriële betrekkingen, mensenrechten, milieu, publicatie van informatie, bestrijding van omkoping, consumentenbelangen, wetenschap en technologie, mededinging en belastingen.

Door deze aanbevelingen toe te passen kunnen ondernemingen negatieve gevolgen vermijden en aanpakken die verband houden met werknemers, mensenrechten, het milieu, omkoping, consumenten en ondernemingsbestuur dat in verband kan worden gebracht met hun verrichtingen, toeleveringsketens en andere bedrijfsrelaties; Credendo raadt ook ten zeerste aan om deze aanbevelingen toe te passen.

De OESO heeft ook de Aanbeveling inzake Omkoping en door de Overheid Gesteunde Exportkredieten (hierna 'de Aanbeveling') uitgewerkt. Deze aanbeveling heeft betrekking op door de overheid gesteunde exportkredieten om bij te dragen aan de ontmoediging van omkoping in de export. Door deze aanbeveling aan te nemen, heeft Credendo – Export Credit Agency zich verbonden tot het nemen van gepaste maatregelen om de strijd tegen omkoping en corruptie te steunen. Deze Aanbeveling heeft betrekking op alle soorten transacties of door de overheid gesteunde exportkredieten.

In overeenstemming met deze Aanbeveling moet de Exporteur onder andere in een specifieke eigen verklaring verklaren dat noch hij, noch enige andere natuurlijk persoon of rechtspersoon die voor zijn rekening handelt, betrokken is of zal zijn bij omkoping, en dat commissies en kosten die worden betaald of waarvan de betaling wordt overeengekomen, enkel voor rechtmatige doeleinden kunnen worden gebruikt.

De aanvrager moet eveneens verklaren dat hij en iedere andere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zijn rekening handelt (zoals agenten) niet is opgenomen in de zwarte lijsten van een internationale financiële instelling, en voldoet aan de internationale en nationale wetgeving inzake het verbod op omkoping.

De Aanvrager moet verklaren dat noch hij, noch enige andere natuurlijk persoon of rechtspersoon die voor zijn rekening handelt in het kader van de transactie (zoals agenten):

 • momenteel beschuldigd wordt in een rechtszaak of onderworpen is aan een formeel onderzoek door het openbaar ministerie wegens het schenden van wetten tegen omkoping in gelijk welk land, en/of
 • in de afgelopen vijf jaar is veroordeeld wegens het schenden van de wetten tegen omkoping in gelijk welk land, dat er tegen hem geen gelijkaardige maatregelen zijn uitgevaardigd, of dat hij in een arbitraal vonnis niet is beschuldigd van betrokkenheid bij omkoping.

De Aanvrager bevestigt eveneens dat hij zijn rechten in het kader van de verzekeringspolis zal verliezen en zal worden verplicht om iedere ontvangen vergoeding terug te betalen ingeval hij een valse verklaring aflegt en hij of iedere andere persoon die voor zijn rekening handelt in het kader van bovengenoemde transactie de nationale of internationale wetgeving inzake omkoping schendt.

Het algemene principe van Credendo – Export Credit Agency is dat het steun weigert voor een transactie als er na de beoordeling van de transactie wordt vastgesteld dat er sprake was van omkoping of corruptie, of als de exporteur of andere relevante partijen niet de gevraagde eigen verklaring hebben geleverd.

Als er aannemelijke aantijgingen of bewijzen zijn van daden van corruptie bij de gunning of uitvoering van de exportovereenkomst, dan zal Credendo – Export Credit Agency deze informatie aangeven bij de gerechtelijke autoriteiten.


Wat indien u geconfronteerd wordt met ongepast gedrag of niet tevreden bent over onze service?

Wij streven ernaar een verzorgde en professionele service aan te bieden die stoelt op eerlijkheid en zakelijke ethiek, en die in overeenstemming is met alle regels, wetten en best practices van onze sector. Toch kan het gebeuren dat u ons gedrag ongepast vindt of dat u niet tevreden bent over onze service.

Uw mening telt. Ze kan ons helpen om onze service te verbeteren en zo eventuele problemen met het naleven van regelgeving op te lossen.

U mag contact opnemen met uw gebruikelijke contactpersoon indien u een probleem wilt melden of ergens niet tevreden over bent. Indien u vindt dat er op hoger niveau maatregelen moeten worden genomen of dat het probleem te gevoelig ligt om te bespreken met uw gebruikelijke contactpersoon, kunt u rechtstreeks contact opnemen met ons Compliance-departement (zie hieronder: Hoe kunt u een probleem met het naleven van de regelgeving melden of een klacht indienen?).

Hoe kunt u een probleem met het naleven van de regelgeving melden of een klacht indienen?

Om ervoor te zorgen dat onze Compliance Officer het door u gemelde probleem of uw klacht kan behandelen, en een gepaste oplossing kan zoeken, vragen wij u om het probleem of de klacht te beschrijven en uw contactgegevens door te geven:

T.a.v.: de Compliance Officer
Montoyerstraat 3
1000 Brussel

 • per telefoon:  02/788.88.00 – vraag naar de Compliance Officer