Spoločenská zodpovednosť

CSR

Udržateľnosť je pre Credendo veľmi dôležitá. Chceme podnikať spôsobom, ktorý je spoločensky zodpovedný a prezieravý, so zohľadnením vplyvu našich aktivít na životné prostredie, spoločnosť, ekonomiku, na našich zamestnancov aj ďalšie zainteresované strany.

Všetky spoločnosti v rámci skupiny Credendo zdieľajú rovnaké hodnoty – blízkosť ku zákazníkom, spoľahlivosť a rešpekt.
 
Credendo preto neustále usiluje o dodržanie správnych princípov a postupov tak, aby naše služby mohli byť poskytované so všetkou potrebnou starostlivosťou a profesionalitou a zároveň s ohľadom na obchodnú etiku a dodržovanie zákonov, pravidiel a predpisov a osvedčených postupov v našom odbore.

Aby sme v tomto ohľade mohli uplatňovať najlepšie zásady a postupy, prijala spoločnosť Credendo tzv. Group Integrity Policy. Tento dokument obsahuje základné etické zásady a jednotný súbor pravidiel, ktoré by mal dodržovať každý, kto pracuje pre spoločnosť Credendo, a to ako interne, tak voči akejkoľvek inej osobe, ktorá má vzťah ku ktorejkoľvek z entít spoločnosti Credendo. Tieto zásady sú v súlade s internými štandardmi a hodnotami spoločnosti Credendo bez toho, aby bola dotknutá miestna legislatíva.

Zásady integrity sú ďalej rozpracované v Code of Conduct, ktorý obsahuje praktické pokyny týkajúce sa uplatňovania týchto zásad v každodenných činnostiach.

Zásady integrity sa vzťahujú k takým otázkam, ako je zachovanie záujmov klientov lojálnym, férovým a profesionálnym spôsobom. Stanovujú pravidlá pre správne zachádzanie s darmi alebo pozvánkami. Ďalej sa týkajú spravodlivej hospodárskej súťaže, ochrany osobných údajov, boja proti diskriminácii, boja proti korupcii, prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a ďalším druhom neetického alebo nezákonného chovania.

Aby bola zaistená etika podnikania, boli vytvorené aj ďalšie podnikové zásady a postupy.

Všetky tieto zásady sú predkladané predstavenstvu každého subjektu Credendo, ktoré ich ratifikuje a sú komunikované a propagované v rámci všetkých týchto subjektov a pravidelne prehodnocované a kontrolované.

S ohľadom na uplatňovanie týchto princípov integrity vytvoril každý subjekt Credendo nezávislý orgán, ktorý má koordinačnú, poradenskú a iniciačnú úlohu a zaisťuje dodržovanie týchto pokynov. Za dodržovanie zásad skupiny je zodpovedný Compliance Officer spoločnosti Credendo – Export Credit Agency.