Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

CSR

Zrównoważony rozwój firmy jest bardzo ważny dla Credendo. Prowadzimy naszą działalność w sposób społecznie odpowiedzialny, biorąc pod uwagę przyszły, potencjalny wpływ naszych działań na środowisko, społeczeństwo, gospodarkę, naszych interesariuszy i naszych pracowników. Zwracamy uwagę zarówno na konsekwencje naszej własnej działalności (bezpośredni wpływ), jak i na potencjalne skutki obsługiwanych przez nas transakcji (wpływ pośredni), a oba te czynniki znajdują odzwierciedlenie w naszym sposobie zarządzania. Idziemy zawsze o krok dalej i robimy więcej, niż wymagają tego oficjalne przepisy prawa.

Credendo prowadzi swoją działalność w sposób zrównoważony pod względem finansowym. W przypadku Credendo - Export Credit Agency, działającej w ramach gwarancji państwa belgijskiego, składki pobierane od firm przez nią ubezpieczonych są obarczone ryzykiem, zatem nie mogą być pobrane w wysokości nieadekwatnej do pokrycia długoterminowych kosztów operacyjnych i możliwych strat. Zobowiązanie to jest zgodne z Porozumieniem OECD w sprawie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych (patrz strona internetowa OECD), zintegrowanym z dyrektywą Rady UE 98/29 / WE. Credendo - Export Credit Agency nie otrzymuje wsparcia pochodzącego z belgijskiego budżetu państwowego. Spółki zależne Credendo działają jako podmioty prywatne pod kontrolą organów nadzoru ubezpieczeniowego.

Credendo promuje równe szanse, różnorodność, brak dyskryminacji i równość płci w zakresie rekrutacji i zatrudnienia. Credendo dba o swoich pracowników, promując zdrowy styl życia zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Nasza strategia dotycząca zdrowia i dobrego samopoczucia obejmuje podnoszenie świadomości prozdrowotnej pracowników, a także zachęcanie ich do przyjmowania zdrowych postaw życiowych.

Credendo nieprzerwanie dąży do świadczenia swoich usług z należytą starannością i profesjonalizmem, z poszanowaniem uczciwości i etyki biznesowej oraz przestrzegając wszelkich przepisów, zasad i najlepszych praktyk, dotyczących naszego sektora. Wszystkie podmioty Credendo podzielają te same wartości: zaufania i dyskrecji, niezawodności oraz szacunku dla klienta.

Te podstawowe zasady etyczne są zawarte w polityce uczciwości całej grupy Credendo, która stanowi jednolity zestaw wytycznych, do których wszyscy pracownicy i współpracownicy Credendo powinni stosować się zarówno w zakresie relacjiwewnętrznych, jak i poza firmowych. Zasady te są zgodne z wewnętrznymi standardami i wartościami Credendo, nie stoją także w sprzeczności z lokalnymi przepisami prawa. Nasz Kodeks Postępowania Grupy rozwija je i nadaje im formę praktycznych zaleceń dla pracowników, dzięki czemu są oni w stanie stosować je w trakcie wykonywania codziennych obowiązków.

Credendo dąży do prowadzenia swojej działalności w sposób odpowiedzialny i zrównoważony oraz promuje dobre praktyki biznesowe, dotyczące ochrony środowiska, praw człowieka, zwalczania korupcji i odpowiedzialnych pożyczek dla krajów o niższych dochodach.

Credendo starannie opracowuje niezbędne procedury działania, a także wprowadza systemy kontroli wewnętrznej, mające na celu identyfikację, zapobieganie, łagodzenie i usuwanie potencjalnych nieprawidłowości, które mogłyby mieć negatywny wpływ na operacje i relacje biznesowe.

Credendo zachęca swoich kontrahentów do wdrożenia OECD „Wytycznych dla przedsiębiorstwmiędzynarodowych”, czyli zestawu zaleceń, które mogą pomóc firmom w uniknięciu negatywnych skutków działań w takich dziedzinach jak zatrudnienie i stosunki pracy, prawa człowieka, środowisko, bezpieczeństwo informacji, przeciwdziałanie korupcji, interesy konsumentów, nauka i technologia, konkurencja i podatki.

Dążąc do dobrobytu gospodarczego i postępu społecznego, Credendo bierze również pod uwagę skutki, jakie przedsiębiorstwa wywierają na środowisko regionalne. W związku z tym wzywa firmy do uwzględnienia skutków takich działań, które mogą mieć konsekwencje dla lokalnych społeczności.

Credendo weźmie pod uwagę wniosek o udzielenie kredytu kupieckiego tylko wtedy, gdy:

  • Wniosek ten jest zgodny z obowiązującymi krajowymi i międzynarodowymi przepisami, dotyczącymi sankcji;
  • wnioskodawca działa w zgodzie z krajowym ustawodawstwem, dotyczącym wpływu środowiskowego i społecznego;
  • projekt i transakcje są zgodne z lokalnymi przepisami i regulacjami;
  • Credendo otrzymuje wszystkie informacje, niezbędne do oceny zagrożeń i skutków środowiskowych i społecznych;
  • Credendo uzna, że potencjalne skutki środowiskowe i społeczne są akceptowalne.

Credendo gwarantuje, że w związku z działaniami grupy zadłużenie krajów ubogich, objętych inicjatywą HIPC (wysoko zadłużone kraje ubogie), nie zwiększy się jeszcze bardziej. Firma przyjmuje jedynie te projekty (realizowane w wyżej wspomnianych państwach), których priorytetem będzie rozwój gospodarczy tych krajów. Zobowiązanie to jest zgodne z zaleceniem OECD w sprawie zrównoważonych praktyk udzielania pożyczek.

Credendo nie udzieli wsparcia firmie ani nie przyzna kredytu kupieckiego dla jakiejkolwiek transakcji, jeśli uzna, że w grę wchodziła korupcja. Credendo zachęca swoich kontrahentów do, opracowywania i wdrażania odpowiednich systemów kontroli, które przeciwdziałają korupcji, a także do przestrzegania wszystkich odpowiednich przepisów legislacyjnych i wykonawczych, zwalczających tego rodzaju praktyki w ich własnym kraju lub w państwie, w którym prowadzą aktywność handlową. Jeśli zaistnieje jakikolwiek wiarygodny zarzut lub dowód korupcji, która mogła mieć miejsce podczas zawierania umowy lub w trakcie jej realizacji, Credendo niezwłocznie przekaże stosowne informacje właściwym organom ścigania.

Dowiedz się więcej na temat odpowiedzialności korporacyjnej Credendo – Export Credit Agency klikając ten link.