Maatschappelijk verantwoord ondernemen

CSR

Duurzaam ondernemen is zeer belangrijk voor Credendo. Wij ondernemen op een manier die sociaal verantwoord is en die vooruitkijkt, rekening houdt met onze impact op het milieu, de maatschappij, de economie, onze stakeholders en onze mensen. We hebben zowel aandacht voor de impact van onze eigen activiteit (rechtstreekse impact) als voor de impact van de transacties die we ondersteunen (onrechtstreekse impact). Dit blijkt ook uit onze governance. We gaan zelfs verder dan onze wettelijke verplichtingen om op een maatschappelijk verantwoorde manier te ondernemen.

Credendo voert haar activiteiten uit op een financieel duurzame manier.  Credendo – Export Credit Agency werkt onder de garantie van de Belgische staat en staat erop dat de premies ontvangen van verzekerde bedrijven risicogebaseerd zijn en toereikend om langetermijnbedrijfskosten en -verliezen te dekken. Dit engagement is conform de OESO-Regeling voor officiële kredietverzekeringsondersteuning (zie de website van de OESO), die is opgenomen in Richtlijn 98/29/EG van de Europese Raad.  Credendo – Export Credit Agency ontleent geen kredieten van de Belgische staatsbegroting.  De dochterondernemingen van Credendo zijn actief als private entiteiten onder toezicht van de verzekeringstoezichthouders.

Credendo stimuleert gelijke kansen, diversiteit, niet-discriminatie en gendergelijkheid wat betreft rekrutering en tewerkstelling. Credendo zorgt voor haar werknemers door zowel op het werk als thuis een gezonde levensstijl te stimuleren. Door middel van onze gezondheids- en welzijnsstrategie willen we onze werknemers ook bewustmaken van hun eigen gezondheidstoestand en hen stimuleren om gezond gedrag aan te nemen.

Credendo streeft er steeds naar om een dienstverlening bieden met de nodige ‘due diligence’ en professionaliteit, met respect voor eerlijkheid en businessethiek, naleving van wetten, regels, regelgeving en de beste praktijken in de sector. Alle Credendo-entiteiten delen dezelfde waarden: Customer Intimacy, Reliability en Respect.

Deze belangrijkste ethische principes hebben we opgenomen in onze Group Integrity Policy. Daarin staat ook een uniforme reeks regels beschreven waaraan iedereen die voor Credendo werkt, zich dient te houden, zowel intern als ten aanzien van elke andere persoon die in relatie staat met een van de Credendo-entiteiten. Deze principes sluiten aan bij de interne normen en waarden van Credendo, zonder afbreuk te doen aan lokale wetgeving en/of prudentiële reglementering. In onze Group Code of Conduct worden deze integriteitsprincipes verder uitgewerkt en vertaald in praktische richtlijnen die al onze personeelsleden dienen te respecteren in hun dagelijkse activiteiten.

Credendo streeft ernaar haar activiteiten op verantwoorde en duurzame wijze uit te voeren en promoot verantwoorde en duurzame bedrijfspraktijken wat betreft het milieu, mensenrechten, corruptiebestrijding en het bevorderen van duurzame kredieten aan arme landen.

Credendo heeft ‘due diligence’-procedures uitgewerkt, die worden ondersteund door de nodige beleidslijnen en interne controlesystemen om te identificeren, voorkomen, matigen en uit te leggen hoe het de huidige en potentiële negatieve impact in zijn verrichtingen en bedrijfsrelaties aanpakt.

Credendo moedigt haar tegenpartijen aan om de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen te implementeren. Dit is een reeks aanbevelingen die bedrijven kunnen helpen om een negatieve impact te voorkomen of aan te pakken op het vlak van tewerkstelling en industriële relaties, mensenrechten, milieu, vrijgeven van informatie, corruptiebestrijding, consumentenbelangen, wetenschap en technologie, concurrentie en belasting.

Behalve streven naar economische en sociale vooruitgang (voorspoed), neemt Credendo ook de effecten van business op het milieu in aanmerking en verzoekt ze bedrijven ook met aandrang om rekening te houden met de lokale bevolking.

Credendo neemt een verzekeringsaanvraag pas in aanmerking als:

  • de aanvraag de nationale en internationale sanctiewetgeving respecteert;
  • de aanvrager de sociale en milieuwetgeving naleeft;
  • het project en de transacties de lokale wetten en voorschriften respecteren;
  • Credendo alle informatie ontvangt die nodig is om het sociale en milieurisico te beoordelen en de impact in te schatten;
  • Credendo van mening is dat de sociale en milieu-impact aanvaardbaar zijn.

Credendo waakt erover dat de schuldenlast van de arme landen onder het HIPC-initiatief (Heavily Indebted Poor Countries) niet toeneemt door op die landen alleen projecten te accepteren die prioritair zijn voor hun economische ontwikkeling.  Dit specifieke engagement ligt in lijn met de OESO-aanbeveling voor duurzame kredietpraktijken.

Credendo aanvaardt geen transacties waarbij wordt vastgesteld dat er sprake was van omkoping en zal dus geen ondersteuning of verzekeringsdekking bieden voor dergelijke transacties. Credendo spoort haar tegenpartijen aan om gepaste controlesystemen te ontwikkelen, toe te passen en te documenteren die omkoping voorkomen en opsporen, en om daarnaast alle desbetreffende wetten en regels na te leven inzake het verbod op omkoping in hun eigen land of rechtsgebied en in de landen en rechtsgebieden waar zij zakendoen. Als er aannemelijke aantijgingen of bewijzen zijn van daden van corruptie bij de gunning of uitvoering van een overeenkomst, zal Credendo deze informatie aangeven bij de gerechtelijke autoriteiten.

Ontdek hoe Credendo – Export Credit Agency verantwoord onderneemt.