Společenská odpovědnost

CSR

Udržitelnost je pro Credendo velmi důležitá. Chceme podnikat způsobem, který je společensky odpovědný a prozíravý, se zohledněním dopadu našich aktivit na životní prostředí, společnost, ekonomiku, na naše zaměstnance i další zúčastněné strany. 

Všechny společnosti v rámci skupiny Credendo sdílejí stejné hodnoty – blízkost k zákazníkům, spolehlivost a respekt.

Credendo proto neustále usiluje o dodržování správných principů a postupů tak, aby naše služby mohly být poskytovány s veškerou potřebnou péčí a profesionalitou a zároveň s ohledem na obchodní etiku a dodržování zákonů, pravidel a předpisů a osvědčených postupů v našem oboru.

Abychom v tomto ohledu mohli uplatňovat nejlepší zásady a postupy, přijala společnost Credendo tzv. Group Integrity Policy. Tento dokument obsahuje základní etické zásady a jednotný soubor pravidel, které by měl dodržovat každý, kdo pracuje pro společnost Credendo, a to jak interně, tak vůči jakékoli jiné osobě, která má vztah ke kterékoli z entit společnosti Credendo. Tyto zásady jsou v souladu s interními standardy a hodnotami společnosti Credendo, aniž by byla dotčena místní legislativa.

Zásady integrity jsou dále rozpracovány v Code of Conduct, který obsahuje praktické pokyny týkající se uplatňování těchto zásad v každodenních činnostech.

Zásady integrity se vztahují k takovým otázkám, jako je zachování zájmů klientů loajálním, férovým a profesionálním způsobem. Stanovují pravidla pro správné zacházení s dary nebo pozvánkami. Dále se týkají spravedlivé hospodářské soutěže, ochrany osobních údajů, boje proti diskriminaci, boje proti korupci, praní špinavých peněz a financování terorismu a dalším druhům neetického nebo nezákonného chování.

Aby byla zajištěna etika podnikání, byly vytvořeny i další podnikové zásady a postupy.

Všechny tyto zásady jsou předkládány představenstvu každého subjektu Credendo, které je ratifikuje a jsou komunikovány a propagovány v rámci všech těchto subjektů a pravidelně přehodnocovány a kontrolovány.

S ohledem na uplatňování těchto principů integrity vytvořil každý subjekt Credendo nezávislý orgán, který má koordinační, poradní a iniciační úlohu a zajišťuje dodržování těchto pokynů. Za dodržování zásad skupiny je odpovědný Compliance Officer  společnosti Credendo – Export Credit Agency.